07.03.2023 Zapytanie ofertowe na przeprowadzenie badań ankietowych na temat świadomości ekologicznej mieszkańców województwa dolnośląskiego oraz kujawsko-pomorskiego

Zapraszamy do składania ofert w ramach zapytania ofertowego DWNZKŚ. 272.7.2023.MP.

Przedmiotem zamówienia jest:

Przedmiotem zamówienia jest przeprowadzenie badań ankietowych na temat świadomości ekologicznej mieszkańców województwa dolnośląskiego (N=600) oraz kujawsko-pomorskiego (N=600) w zakresie jakości powietrza z wykorzystaniem kwestionariusza wywiadu przygotowanego i przekazanego przez Zamawiającego oraz analiza wyników przeprowadzonych badań ankietowych i porównanie tych wyników z wynikami wcześniejszych badań, wraz z raportem końcowym, w ramach realizacji projektu pt. „Czy wiesz czym oddychasz?”. Kampania informacyjno-edukacyjna na rzecz czystszego powietrza. Realizowanego przez Uniwersytet Wrocławski przy finansowanego z instrumentu finansowanego LIFE oraz Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. Na podstawie Umowy nr LIFE17 GIE/PL/000631 z Komisją Europejską z dnia 14.12.2018 r. oraz umowy nr 430/2019/wn50/EE-PO-LF/D z Narodowym Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej a Uniwersytetem Wrocławskim, liderem projektu jest Uniwersytet Wrocławski, a partnerami Politechnika Wrocławska- Wrocławskie Centrum Sieciowo-Superkomputerowe oraz Urząd Miasta Bydgoszcz

Termin składania ofert:

Ofertę należy składać elektronicznie na adres email: mappingair@uwr.edu.pl

do końca dnia 16.03.2023 r.

Zapytanie ofertowe

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia

Wzór umowy

Wzór formularza oferty

KLAUZULA INFORMACYJNA

Odpowiedzi na pytania przesłane przez potencjalnych oferentów:

Pytanie 1. W jakiej formie zostaną dostarczone dane z poprzednich edycji badania?

Odpowiedź zamawiającego: dane zostaną przekazane w formie arkuszy Excell, przekazane zostaną również poprzednie raporty.

Pytanie 2. W jakich przedziałach ma być przedstawiony wiek? Potrzebujemy tej informacji do przygotowania odpowiednich kwot.

Odpowiedź zamawiającego: wiek respondentów ma być przedstawiony w podziale na następujące grupy:
18-29 lat
30-39 lat
40-49 lat
50-59 lat
60-69 lat
Powyżej 70 lat

Pytanie 3. mam pytanie do zapisu: Należy podać ilość badań ilościowych dla Uczelni wyższych lub Instytucji Publicznych
Czy OPP, fundacje możemy zakwalifikować do Instytucji Publicznych?

Odpowiedź zamawiającego: Organizacje Pożytku Publicznego, jako że nie są finansowane ze środków publicznych, nie mogą być zakwalifikowane jako instytucje publiczne.

Protokół z otwarcia ofert

W związku z zauważonymi brakami i omyłkami pisarskimi załączamy zaktualizowaną wersję protokołu otwarcia ofert.
Zaktualizowany protokół z otwarcia ofert

Protokół z otwarcia ofert (nieaktualna wersja protokołu)

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty