Ile? Dla kogo? Na co?

Czyli o wsparciu finansowym, które ma pomóc ograniczyć emisję zanieczyszczeń i wpłynąć pozytywnie na jakość powietrza, a także poprawić efektywność energetyczną budynków i zwiększyć produkcję energii z OZE.

Spis treści
Wprowadzenie

Duża liczba programów oraz szereg kryteriów umożliwiających skorzystanie z nich to problem dla wielu osób, pragnących skorzystać z wsparcia przy wymianie kotła, termomodernizacji itp. Z jakiego programu mogę skorzystać? O jakie dofinansowanie mogę się ubiegać? Jakie warunki muszę spełnić? Jakie dokumenty przedstawić? Takie pytania pojawiają się niemal natychmiast, gdy zaczynamy przeglądać dostępne programy i planować prace związane z modernizacją naszego systemu grzewczego.

Aby na nie odpowiedzieć wojewódzkie fundusze ochrony środowiska i gospodarki wodnej, urzędy miasta, urzędy gminy i inne instytucje często proponują bezpłatną pomoc doradców ekologicznych czy energetycznych, którzy wskażą najlepsze źródła finansowania, i pomogą w kwestiach technicznych (w tym przy wypełnianiu i rozliczaniu wniosku), udostępnią stosowną wiedzę oraz podzielą się doświadczeniem.

My również, w ramach Projektu LIFE-MAPPINGAIR/PL dokładamy do tego swoją cegiełkę. Poniżej przedstawiamy krótki przewodnik dla mieszkańców po dotacjach i ulgach według stanu na dzień 1 września 2023 r. W przewodniku tym omówiono oczywiście programy ogólnopolskie, ale szczególnie skorzystają z niego mieszkańcy obszaru naszego Projektu – czyli aglomeracji Bydgoskiej i Wrocławskiej, ponieważ omówiono w nim również programy lokalne obowiązujące w tych regionach.

Mamy nadzieję, że nasz przewodnik przysłuży się Państwu i pomoże we wspólnych staraniach o lepsze środowisko, poprawę naszego zdrowia i warunków, w jakich na co dzień żyjemy, pracujemy, uczymy się.

Ogólnopolskie programy dofinansowań

Programy dofinansowań są pomocą finansową dla beneficjentów i sposobem na poprawę efektywności energetycznej oraz zmniejszenie emisji pyłów oraz innych zanieczyszczeń do atmosfery z domów jednorodzinnych i wielorodzinnych.

Program „Stop Smog”🡡

⬤ Kiedy?

Nabór wniosków prowadzony od dnia 31 marca 2021 r. do wyczerpania środków alokacji.

⬤ Jaki cel?

Ograniczenie emisji zanieczyszczeń i poprawa jakości powietrza oraz poprawa efektywności energetycznej budynków poprzez realizację przedsięwzięć niskoemisyjnych na rzecz najmniej zamożnych gospodarstw domowych w budynkach mieszkalnych jednorodzinnych.

⬤ Dla kogo?

Program przeznaczony jest dla gmin położonych na obszarze, gdzie obowiązuje tzw. uchwała antysmogowa, o której mowa w art. 96 ust. 1 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska.

Wnioskodawcą może być: gmina, powiat, związek międzygminny, związek metropolitalny w województwie śląskim.

⬤ Na co?

Realizacja przedsięwzięć w budynkach mieszkalnych jednorodzinnych polegających na:

 • wymianie lub likwidacji wysokoemisyjnych źródeł ciepła na niskoemisyjne,
 • termomodernizacji,
 • podłączeń do sieci ciepłowniczej lub gazowej,
 • zapewnieniu budynkom dostępu do energii z instalacji OZE,
 • zmniejszeniu zapotrzebowania budynków mieszkalnych jednorodzinnych na energię dostarczaną na potrzeby ich ogrzewania i podgrzewania wody użytkowej.
⬤ Jaka kwota?

Wysokość dofinansowania wynosi do 70% wspólfinansowania dla gmin do 100 tys. mieszkańców oraz poniżej 70% współfinansowania  dla gmin powyżej 100 tys. mieszkańców, przy czym średni koszt realizacji przedsięwzięcia niskoemisyjnego w jednym budynku, a w przypadku budynku o dwóch lokalach – w jednym lokalu, nie może przekroczyć 53 000 zł.

Więcej o programie „Stop Smog”: https://czystepowietrze.gov.pl/stop-smog/

Program „Czyste powietrze”🡡

⬤ Kiedy?

Program przewidziany jest na lata 2018-2029. Wnioski o wsparcie z programu Czyste Powietrze można składać do dnia 30 czerwca 2027 r., natomiast zakończenie wszystkich prac objętych umową winno nastąpić przed 30 czerwca 2029 r.

⬤ Jaki cel?

Poprawa jakości powietrza oraz zmniejszenie emisji gazów cieplarnianych poprzez wymianę źródeł ciepła i poprawę efektywności energetycznej budynków mieszkalnych jednorodzinnych poprzez dofinansowanie przedsięwzięć realizowanych przez beneficjentów uprawnionych do podstawowego lub podwyższonego poziomu dofinansowania.

⬤ Dla kogo?

Program skierowany jest do osób fizycznych, które są właścicielami/współwłaścicielami budynków mieszkalnych jednorodzinnych lub wydzielonych w budynkach jednorodzinnych lokali mieszkalnych z wyodrębnioną księgą wieczystą.

Program obejmuje 3 grupy Beneficjentów:

 • uprawnionych do podstawowego poziomu dofinansowania – osoby, których roczny dochód nie przekracza 135 000 zł
 • uprawnionych do podwyższonego poziomu dofinansowania – osoby, których przeciętny średni miesięczny dochód na osobę w gospodarstwie domowym nie przekracza:
  1 894 zł- w gospodarstwie wieloosobowym
  2 651 zł- w gospodarstwie jednoosobowym
 • uprawnionych do podwyższonego poziomu dofinansowania – osoby, których przeciętny średni miesięczny dochód na osobę w gospodarstwie domowym nie przekracza:
  1 090 zł- w gospodarstwie wieloosobowym
  1 526 zł- w gospodarstwie jednoosobowym
  lub mają ustalone prawo do otrzymywania zasiłku stałego, zasiłku okresowego, zasiłku rodzinnego lub specjalnego zasiłku opiekuńczego.
⬤ Na co?

Dofinansowywane są projekty zakończone, w trakcie realizacji lub jeszcze nie rozpoczęte, jednakże projekt należy skończyć do 30 miesięcy od daty złożenia wniosku o dofinansowanie. Rozliczeniu podlegają koszty poniesione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed złożeniem wniosku. Dofinansowaniu podlegają faktycznie poniesione koszty:

 • audytu energetycznego, dokumentacji projektowej, ekspertyzy,
 • wymiany starych pieców na paliwo stałe na ekologiczne źródła ciepła spełniające wymagania programu,
 • instalacji centralnego ogrzewania lub ciepłej wody użytkowej,
 • wentylacji mechanicznej,
 • zakupu i montażu mikroinstalacji fotowoltaicznej,
 • ocieplenia domu oraz wymiany okien i drzwi/bram garażowych (koszty materiałów i robocizny).

Uwaga:

 • Istnieje możliwość złożenia dwóch wniosków o dofinansowanie – umożliwiono złożenia drugiego wniosku dla Beneficjentów, którzy wcześniej otrzymali dofinansowanie na wymianę kotła.
 • Budynki nowobudowane nie kwalifikują się do programu.
 • Od 1 lipca 2023 r., po zastosowaniu okresu przejściowego, nie będzie możliwości dofinansowania w ramach Programu kotłów na biomasę drzewną, których emisyjność cząstek stałych przekracza 20 mg/m3.
⬤ Jaka kwota?

Dotacja może wynosić do 66 000 zł dla podstawowego poziomu dofinansowania, do 99 000 zł dla podwyższonego poziomu dofinansowania oraz do 135 000 zł dla najwyższego poziomu dofinansowania. Dodatkowo dla wszystkich poziomów poza wskazanymi limitami dotacja do 1 200 zł na audyt energetyczny.

Kalkulator dotacji – narzędzie pomocnicze do planowania dofinansowania: https://czystepowietrze.gov.pl/kalkulator-dotacji/

Więcej o programie „Czyste Powietrze”: https://czystepowietrze.gov.pl/

Program “Ciepłe mieszkanie”🡡

⬤ Kiedy?

Program realizowany w latach 2022– 2026. I nabór wniosków dla gmin do Programu „Ciepłe Mieszkanie” został zakończony w dniu 31.12.2022 roku. Zgodnie z Programem drugi nabór zostanie uruchomiony do 31.12.2023 r., w zależności od dostępności środków. Terminy składania wniosków dla beneficjentów końcowych gminy określają indywidualnie w ogłoszeniach zamieszczanych na swoich stronach internetowych, m.in.:

 • mieszkańcy Wrocławia wnioski mogą składać do 31 grudnia 2025 r.
 • mieszkańcy Bydgoszczy wnioski mogą składać do 31 grudnia 2023 r.
⬤ Jaki cel?

Poprawa jakości powietrza oraz zmniejszenie emisji pyłów oraz gazów cieplarnianych poprzez wymianę źródeł ciepła i poprawę efektywności energetycznej w lokalach mieszkalnych znajdujących się w budynkach mieszkalnych wielorodzinnych.

⬤ Dla kogo?

Program skierowany jest do gmin, które następnie będą ogłaszać nabór na swoim terenie dla osób fizycznych, posiadających tytuł prawny wynikający z prawa własności lub ograniczonego prawa rzeczowego do lokalu mieszkalnego, znajdującego się w budynku mieszkalnym wielorodzinnym.

Program obejmuje 3 grupy Beneficjentów końcowych:

 • uprawnionych do podstawowego poziomu dofinansowania – osoby, których roczny dochód nie przekracza 120 000 zł
 • uprawnionych do podwyższonego poziomu dofinansowania – osoby, których przeciętny średni miesięczny dochód na osobę w gospodarstwie domowym nie przekracza:
  1 673 zł- w gospodarstwie wieloosobowym
  2 342 zł- w gospodarstwie jednoosobowym
 • uprawnionych do podwyższonego poziomu dofinansowania – osoby, których przeciętny średni miesięczny dochód na osobę w gospodarstwie domowym nie przekracza:
  900 zł- w gospodarstwie wieloosobowym
  1 260 zł- w gospodarstwie jednoosobowym
  lub jest ustalone prawo do zasiłku stałego, okresowego, rodzinnego lub opiekuńczego.
⬤ Na co?

Do dofinansowania w ramach programu kwalifikowane są koszty: urządzeń, materiałów i usług umieszczonych w Załączniku nr 1 do Programu. Wymagany jest demontaż wszystkich nieefektywnych źródeł ciepła na paliwa stałe służących do ogrzewania lokalu mieszkalnego. Program wspiera zastosowanie:

 • kotła gazowego kondensacyjnego,
 • kotła na pellet drzewny o podwyższonym standardzie,
 • ogrzewania elektrycznego,
 • pompy ciepła powietrze/woda lub pompy ciepła powietrze/powietrze
 • podłączenie lokalu do wspólnego efektywnego źródła ciepła.

Dodatkowo możliwe będzie wykonanie:

 • instalacji centralnego ogrzewania i ciepłej wody użytkowej w lokalu mieszkalnym,
 • instalacji gazowej od przyłącza gazowego / zbiornika na gaz do kotła,
 • wymiany okien i drzwi oddzielających lokal od przestrzeni nieogrzewanej lub środowiska zewnętrznego,
 • wentylacji mechanicznej z odzyskiem ciepła w lokalu mieszkalnym,
 • dokumentacji projektowej dotyczącej powyższego zakresu.

Załącznik nr 1 do Programu zawiera również minimalne wymagania techniczne.

⬤ Jaka kwota?

W przypadku najbardziej zanieczyszczonych gmin dotacja może wynosić do 17 500 zł dla podstawowego poziomu dofinansowania, 26 900 zł dla podwyższonego poziomu dofinansowania i 39 900 zł dla najwyższego poziomu dofinansowania.

W przypadku pozostałych gmin dotacja może wynosić do 15 000 zł dla podstawowego poziomu dofinansowania, 25 000 zł dla podwyższonego poziomu dofinansowania i 37 500 zł dla najwyższego poziomu dofinansowania.

Więcej o programie “Ciepłe mieszkanie”: https://czystepowietrze.gov.pl/cieple-mieszkanie/

Program “Ciepłe mieszkanie” we Wrocławiu: https://www.wroclaw.pl/zielony-wroclaw/program-cieple-mieszkanie-zmien-piec-wnioski-jak-dostac-dofinansowanie

Program “Ciepłe mieszkanie” w Bydgoszczy: https://www.bydgoszcz.pl/rozwoj-i-srodowisko/powietrze/cieple-mieszkanie/

Program “Moje ciepło”🡡

⬤ Kiedy?

Nabór wniosków odbywa się w trybie ciągłym od 29.04.2022 r. do 31.12.2026 r. lub do wyczerpania dedykowanej puli środków. Wnioski przyjmowane są wyłącznie w wersji elektronicznej przez Generator wniosków o dofinansowanie (GWD): https://gwd.nfosigw.gov.pl/.

⬤ Jaki cel?

Wsparcie zakupu i montażu pomp ciepła dla nowych budynków jednorodzinnych celem ograniczenia niskiej emisji powstającej w wyniku ogrzewania domów jednorodzinnych nieefektywnymi źródłami ciepła wykorzystującymi paliwa kopalne oraz wzrostu udziału OZE w finalnym zużyciu energii, a także propagowania odnawialnych źródeł energii.

⬤ Dla kogo?

Dla właścicieli lub współwłaścicieli jednorodzinnych budynków mieszkalnych. Wnioskodawcą musi być osoba wskazana w pozwoleniu na budowę lub zgłoszeniu budowy budynku mieszkalnego jednorodzinnego.

⬤ Na co?

Dofinansowanie inwestycji polegających na zakupie i montażu nowych pomp ciepła wykorzystywanych do celów ogrzewania lub ogrzewania i ciepłej wody użytkowej (cwu) w nowych budynkach mieszkalnych jednorodzinnych spełniające najwyższe normy.

⬤ Jaka kwota?

Dofinansowanie w formie dotacji do 30% albo do 45% kosztów kwalifikowanych, nie więcej niż 21 tys. zł na jedną współfinansowaną inwestycję. Wysokość dofinansowania uzależniona będzie od rodzaju zainstalowanej pompy ciepła oraz posiadania przez Wnioskodawcę karty dużej rodziny.

Więcej o programie “Moje ciepło”: https://mojecieplo.gov.pl/

Program „Mój prąd”🡡

⬤ Kiedy?

Program realizowany w latach 2019-2023. Nabór wniosków odbywa się w trybie ciągłym począwszy od 22.04.2023 r. i będzie trwał do dnia 22.12.2023 r. lub do wyczerpania się środków.

⬤ Jaki cel?

Celem programu jest zwiększenie produkcji energii elektrycznej z mikroinstalacji fotowoltaicznych na terenie Rzeczpospolitej Polskiej.

⬤ Dla kogo?

Program skierowany jest do prosumentów, którzy na dzień składania wniosku posiadają przyłączoną mikroinstalację fotowoltaiczną o mocy od 2 kWh do 10 kWh i rozliczają się za wyprodukowaną energię elektryczną w systemie net – billing.

Dotychczasowi prosumenci również mogą skorzystać z dotacji w ramach najnowszej edycji Programu korzystając tym samym z przygotowanej najnowszej oferty finansowej. Warunkiem jest jednak przejście/ rozliczanie się w systemie net-billing, zakończenie inwestycji przed dniem złożenia wniosku i poniesienie wydatków nie wcześniej niż 01.02.2020 r.

⬤ Na co?

Dofinansowanie instalacji o mocy od 2 do 10 kW, która jest zakończona i podłączona do sieci OSD (przy czym kwalifikowane są wydatki poniesione od 1 lutego 2020 r. z zastrzeżeniem, iż instalacja nie została zakończona przed tą datą; natomiast dofinansowaniu nie podlegają projekty polegające na zwiększeniu mocy już istniejącej instalacji fotowoltaicznej).

⬤ Jaka kwota?

Maksymalna kwota dofinansowania przewidziana w piątej edycji programu „Mój Prąd” wynosi 58 tys. zł, nie wiecej niż 50% kosztów kwalifikowanych.

W przypadku fotowoltaiki:

 • przy wsparciu tylko do paneli fotowoltaicznych maksymalna dotacja wyniesie do 6 tys. zł;
 • jeżeli Wnioskodawca zdecyduje się na kilka elementów systemu, dotacja do paneli PV wzrośnie do 7 tys. zł;

W przypadku urządzeń dodatkowych:

 • przy realizacji inwestycji obejmującej swoim zakresem mikroinstalację fotowoltaiczną wraz z pompą ciepła to w zależności od jej rodzaju dofinansowanie dodatkowo wzrośnie o kwotę od 4,4 tys. zł do aż 28,5 tys. zł;
 • przy poszerzeniu inwestycji o magazyn ciepła, otrzymamy dodatkowo do 5 tys. zł;
 • przy poszerzeniu inwestycji o magazyn energii – do 16 tys. zł;
 • przy poszerzeniu inwestycji o kolektory słoneczne – do 3,5 tys. zł;
 • a wybierając system zarządzania energią w domu, tzw. EMS (energy management system) – dodatkowo otrzymamy do 3 tys. zł.

Dotacja jest zwolniona z podatku PIT. Koszty inwestycji, które nie zostały pokryte wsparciem można odliczyć od podatku (w ramach ulgi termomodernizacyjnej).

Więcej o programie “Mój Prąd”: https://mojprad.gov.pl/

Jak działa system rozliczania prosumenta?🡡
⬤ Kim jest prosument?

To właściciel mikroinstalacji fotowoltaicznej o mocy do 50 kWp, który wytwarzany prąd zużywa na własne potrzeby i nie sprzedaje go podmiotom trzecim. Przeważnie są to:

 • osoby fizyczne,

ale system opustu możliwy jest także w przypadku:

 • jednostek samorządu terytorialnego,
 • wspólnot mieszkaniowych,
 • związków wyznaniowych.
⬤ Jakie obowiązki ma prosument?

Zadaniem prosumenta jest wykonanie mikroinstalacji fotowoltaicznej oraz zgłoszenie jej do zakładu energetycznego odpowiedzialnego za przyłączenie, a następnie podpisanie aneksu do umowy kompleksowej.

 

System rozliczeń prosumentów, którzy złożyli wniosek do Operatora Sieci Dystrybucyjnej (OSD) o przyłączenie mikroinstalacji do sieci do dnia 31 marca 2022 r.
⬤ Co to jest system upustu?

To system bezgotówkowego rozliczania energii elektrycznej pobranej przez prosumenta oraz wyprodukowanej w mikroinstalacji w okresie rocznym. Niewykorzystany w ramach opustu nadmiar energii elektrycznej jest przejmowany przez Zakład Energetyczny, toteż ważne jest właściwe dobranie mocy instalacji PV do przewidywanego zużycia energii.

Prosument:

 • korzysta z systemu opustów 1:0,7 / 1:0,8 – rozliczenie ilościowe wyprodukowanej energii;
  • nie ponosi kosztów opłaty dystrybucyjnej zmiennej;
  • korzysta z rozliczeń w systemie opustów przez 15 lat;
  • może rozliczać nadwyżkę energii przez 12 miesięcy;
 • może dobrowolnie podjąć decyzję o przejściu ma rozliczenie w systemie net-billingu.
⬤ Ile mogę zyskać?

Najkorzystniej jest jak najwięcej energii zużywać w czasie rzeczywistym. Wówczas możliwe jest wykorzystanie nawet 100% wyprodukowanej energii. Korzystając z własnej energii wprowadzonej do sieci tracimy odpowiednio 20% wyprodukowanej przez nas energii w instalacjach PV o mocy do 10 kWp (30% – w instalacjach PV o mocy 10-50 kWp) (patrz schemat poniżej).

Rozliczenie prosumenta instalacji o mocy do 10 kWh

Rozliczenie prosumenta instalacji o mocy do 10 kWh w systemie upustu.

Więcej informacji: https://dombezrachunkow.com/fotowoltaika/system-opustu/

 

System rozliczeń prosumentów, którzy złożyli wniosek do Operatora Sieci Dystrybucyjnej (OSD) o przyłączenie mikroinstalacji do sieci po 1 kwietnia 2022 r.
⬤ Na czym polega system net-billingu?

System net-billingu zakłada odrębne rozliczenie wartości (nie ilości) energii elektrycznej wprowadzonej do sieci elektroenergetycznej i energii elektrycznej pobranej z sieci elektroenergetycznej, w oparciu o wartość energii ustaloną wg ceny giełdowej – ceny z Rynku Dnia Następnego (RDN).

Prosument jest:

 • rozliczany w systemie net-billingu – rozliczanie wartościowe nadwyżek energii;
 • ponosi koszty opłaty dystrybucyjnej zmiennej;
 • korzysta z rozliczeń w systemie net-bilingu przez 15 lat;
 • może rozliczać wartość nadwyżki wyprodukowanej energii przez 12 miesięcy;
 • jest zwolniony z obowiązku odprowadzania podatku dochodowego PIT, akcyzy i VAT.
⬤ Ile mogę zyskać?

Najkorzystniej jest jak najwięcej energii zużywać w czasie rzeczywistym. Wówczas możliwe jest wykorzystanie nawet 100% wyprodukowanej energii. Nadwyżka prądu jest sprzedawana do sieci. Rozliczenia odbywają się na indywidualnym koncie każdego prosumenta. W okresie niedoborów za pobraną energię należy ponieść opłatę, tak jak pozostali odbiorcy pamiętając, że stawki kupna są wyższe niż stawki sprzedaży (patrz schemat poniżej).

Rozliczenie prosumenta instalacji o mocy do 10 kWh

Rozliczenie prosumenta instalacji o mocy do 10 kWh w systemie net-billing.

Więcej informacji: https://www.cire.pl/artykuly/o-tym-sie-mowi/od-1-kwietnia-obowiazuja-nowe-zasady-w-rozliczaniu-prosumentow

Program „Mój elektryk” dla osób fizycznych🡡

⬤ Kiedy?

Wnioski o dofinansowanie w formie dotacji należy składać w okresie od 12 lipca 2021 r. do 30 września 2025 r. jednak nie dłużej niż do wyczerpania środków alokacji.

Wnioski należy składać w wersji elektronicznej wyłącznie przez Generator Wniosków o Dofinansowanie („GWD”) dostępny pod adresem https://gwd.nfosigw.gov.pl/.

⬤ Jaki cel?

Uniknięcie emisji zanieczyszczeń powietrza poprzez dofinansowanie przedsięwzięć polegających na obniżeniu zużycia paliw emisyjnych w transporcie poprzez wsparcie zakupu/leasingu pojazdów zeroemisyjnych.

⬤ Dla kogo?

Beneficjentami programu są osoby fizyczne.

⬤ Na co?

Dofinansowanie przedsięwzięć polegających na zakupie fabrycznie nowych pojazdów kategorii M1 (z wyłączeniem leasingu), wykorzystujący do napędu wyłącznie energię elektryczną akumulowaną przez podłączenie do zewnętrznego źródła zasilania, lub energię elektryczną wytworzoną z wodoru w zainstalowanych w nim ogniwach paliwowych lub wyłącznie silnik, którego cykl pracy nie prowadzi do emisji gazów cieplarnianych lub innych substancji objętych systemem zarządzania emisjami gazów cieplarnianych.

⬤ Jaka kwota?

Dotacja w wysokości nie większej niż 18 750 zł lub nie większej niż 27 000 zł w przypadku osoby fizycznej posiadającej kartę dużej rodziny.

Koszt zakupu (cena pojazdu) pojazdu zeroemisyjnego nie może przekroczyć 225 000 zł (nie dotyczy osoby fizycznej posiadającej kartę dużej rodziny).

Więcej o programie: https://www.gov.pl/web/elektromobilnosc/nabor-dla-osob-fizycznych

Program „Mój elektryk” dla podmiotów niebędących osobami fizycznymi🡡

⬤ Kiedy?

Wnioski o dofinansowanie w formie dotacji należy składać w okresie od 22 listopada 2021 r. do 30 września 2025 r. jednak nie dłużej niż do wyczerpania środków alokacji.

⬤ Jaki cel?

Uniknięcie emisji zanieczyszczeń powietrza poprzez dofinansowanie przedsięwzięć polegających na obniżeniu zużycia paliw emisyjnych w transporcie – wsparcie zakupu/leasingu pojazdów zeroemisyjnych.

⬤ Dla kogo?

Beneficjentami programu są podmioty niebędących osobami fizycznymi: przedsiębiorstwa, jednostki sektora finansów publicznych, instytuty badawcze, stowarzyszenia, fundacje, spółdzielnie, rolnicy indywidualni oraz kościoły i innych związki wyznaniowe.

⬤ Na co?

Dofinansowanie przedsięwzięć polegających na zakupie fabrycznie nowych pojazdów (z wyłączeniem leasingu) M1, M2, M3, N1, L1e, L2e, L3e, L4e, L5e, L6e, L7e wykorzystujących do napędu wyłącznie energię elektryczną akumulowaną przez podłączenie do zewnętrznego źródła zasilania lub energię elektryczną wytworzoną z wodoru w zainstalowanych w nim ogniwach paliwowych lub wyłącznie silnik, którego cykl pracy nie prowadzi do emisji gazów cieplarnianych lub innych substancji objętych systemem zarządzania emisjami gazów cieplarnianych.

⬤ Jaka kwota?

Wsparcie zakupu pojazdów kategorii M1:

 • dotacja w wysokości nie więcej niż 18 750 zł lub
 • dotacja w wysokości nie więcej niż 27 000 zł w przypadku deklaracji średniorocznego przebiegu powyżej 15 tys. km

Koszt zakupu (cena pojazdu) pojazdu zeroemisyjnego nie może przekroczyć 225 000 zł

Wsparcie zakupu pojazdów kategorii N1:

 • dotacja do 20% kosztów kwalifikowanych, lecz nie więcej niż 50 000 zł lub
 • dotacja do 30% kosztów kwalifikowanych, lecz nie więcej niż 70 000 zł w przypadku deklaracji średniorocznego przebiegu powyżej 20 tys. km

Wsparcie zakupu pojazdów kategorii L1e-L7e:

 • dotacja do 30% kosztów kwalifikowanych, lecz nie więcej niż 4 000 zł

Więcej o programie: https://www.gov.pl/web/elektromobilnosc/nabor-dla-przedsiebiorcow-i-podmiotow-innych-niz-osoby-fizyczne

Program „Agroenergia”🡡

⬤ Kiedy?

Wnioski można składać od 1 października 2021 r. Podpisywanie umów do 31 grudnia 2025 r. Wydatkowanie środków do 30 września 2027 r. Nabór w trybie ciągłym do wyczerpania środków.

⬤ Jaki cel?

Celem programu jest zwiększenie produkcji energii ze źródeł odnawialnych w sektorze rolniczym.

⬤ Dla kogo?

O dofinansowanie ubiegać się mogą:

 • osoby fizyczne,
 • właściciele lub dzierżawcy nieruchomości rolnych, których łączna powierzchnia użytków rolnych wynosi między 1 ha a 300 ha, przy czym, co najmniej rok przed złożeniem wniosku o udzielenie dofinansowania, muszą prowadzić osobiście gospodarstwo rolne,
 • osoby prawne, czyli właściciele lub dzierżawcy nieruchomości rolnych, których łączna powierzchnia użytków rolnych zawiera się pomiędzy 1 ha a 300 ha, przy czym, co najmniej rok przed złożeniem wniosku o udzielenie dofinansowania, muszą prowadzić działalność rolniczą lub działalność gospodarczą w zakresie usług rolniczych.
⬤ Na co?

W pierwszej części programu dotacje można przeznaczyć na mikroinstalacje fotowoltaiczne i wiatrowe, pompy ciepła (o mocy powyżej 10 kW, ale nie większej niż 50 kW), w tym także instalacje hybrydowe i towarzyszące magazyny energii.

Druga część programu obejmuje biogazownie rolnicze (o mocy do 500 kW) i małe elektrownie wodne (o mocy do 500 kW), a także towarzyszące im magazyny energii.

⬤ Jaka kwota?

Program opiera się na bezzwrotnych dotacjach oraz niskooprocentowanych pożyczkach dla rolników. Można uzyskać dofinansowanie:

 • w pierwszej części programu nie więcej niż 25 000 zł,
 • w drugiej części programu nie więcej niż 2,5 mln zł.

Przedsięwzięcia zgłaszane do dofinansowania nie mogą być także rozpoczęte przed dniem złożenia wniosku.

Więcej o programie: https://www.gov.pl/web/nfosigw/czesc-1-mikroinstalacje-pompy-ciepla-i-towarzyszace-magazyny-energii, https://www.gov.pl/web/nfosigw/czesc-2-biogazownie-rolnicze-i-male-elektrownie-wodne oraz na stronach www. poszczególnych WFOŚiGW.

Ulga termomodernizacyjna🡡

⬤ Kiedy?

Ulga obowiązuje od 1 stycznia 2019 r.

⬤ Jaki cel?

Zachęta dla właścicieli, którzy są w stanie sfinansować przedsięwzięcie z własnych środków (a także kredytu lub pożyczki).

⬤ Dla kogo?

Ulga przysługuje podatnikowi, który jest właścicielem lub współwłaścicielem budynku mieszkalnego jednorodzinnego.

⬤ Na co?

Odliczeniu podlegają wydatki poniesione na:

 • materiały budowlane wykorzystywane do docieplenia przegród budowlanych oraz fundamentów,
 • węzeł cieplny,
 • kotły, zbiorniki na gaz, olej, kolektory, pompy, ogniwa fotowoltaiczne,
 • przyłącze do sieci ciepłowniczej lub gazowej,
 • stolarkę okienną i drzwiową, usługi (audyt energetyczny, dokumentacja projektowa, docieplenie, wymiana stolarki, montaż kotła i urządzeń).

Inwestycja musi być zrealizowana w ciągu 3 lat.

Z ulgi termomodernizacyjnej nie można korzystać w przypadku budynku będącego w budowie.

⬤ Jaka kwota?

Kwota odliczenia nie może przekroczyć 53 000 zł w odniesieniu do wszystkich realizowanych przedsięwzięć termomodernizacyjnych w poszczególnych budynkach, których podatnik jest właścicielem lub współwłaścicielem. Kwota odliczenia, która nie znalazła pokrycia w dochodzie (przychodzie) podatnika za rok podatkowy, podlega odliczeniu w kolejnych latach, nie dłużej jednak niż przez 6 lat, licząc od końca roku podatkowego, w którym poniesiono pierwszy wydatek.

Więcej o uldze termomodernizacyjnej: https://czystepowietrze.gov.pl/ulga-termomodernizacyjna/

Ulga podatkowa może łączyć się z dotacją z Programu Czyste Powietrze, jednakże odliczeniu nie podlegają wydatki sfinansowane (dofinansowane) ze środków NFOŚiGW lub wojewódzkich funduszy ochrony środowiska i gospodarki wodnej lub zwrócone podatnikowi w jakiejkolwiek formie.

Więcej o dopłatach do termomodernizacji na stronie: https://mappingair.meteo.uni.wroc.pl/2023/03/dofinansowanie-procesu-termomodernizacji/

Lokalne programy dofinansowań

Są skierowane do mieszkańców wybranych regionów. Udzielane są przez samorządy (gminy / miasta) na wymianę starego pieca węglowego na ekologiczne źródło ogrzewania. Wysokość dofinansowania do pieca jest różna i zależy od środków, którymi dysponują poszczególne miasta.

Wrocław: KAWKA Plus🡡

KAWKA Plus to miejski program dopłat do wymiany pieców we Wrocławiu na ekologiczne źródło ciepła.

⬤ Kiedy?

Nabór wniosków prowadzony jest w trybie ciągłym.

⬤ Dla kogo?

Dopłatę może otrzymać właściciel mieszkania lub domu we Wrocławiu (osoba fizyczna), najemca mieszkania komunalnego, osoba, która wynajmuje mieszkanie lub dom we Wrocławiu (za zgodą właściciela lokalu). W mieszkaniu (domu) musi być sprawny piec na paliwo stałe.

⬤ Na co?

Dotację można otrzymać m.in. na:

 • demontaż ogrzewania na paliwo stałe oraz zakup, montaż i uruchomienie systemu ogrzewania (elektryczne, gazowe, miejskie, olejowe, pompę ciepła) – likwidacji i wymiany pieca nie należy realizować przed podpisaniem umowy,
 • modernizację lub budowę systemów odprowadzania spalin i wentylacji,
 • zwiększenie mocy przyłączeniowej do lokalu, dokonanej w celu prawidłowego funkcjonowania montowanego niskoemisyjnego systemu ogrzewania,
 • sporządzenie dokumentacji powykonawczej oraz koszty nadzoru kierownika robót lub kierownika budowy.
⬤ Jaka kwota?

Wysokość dofinansowania może wynieść do 100 % kosztów kwalifikowanych inwestycji:

 • w roku 2023 – nie więcej niż 10 000 zł,
 • w roku 2024 – nie więcej niż 8 000 zł.

Piec można wymienić bez wkładu własnego.

Więcej o programie: https://zmienpiec.pl/kawka-plus

Miejskie dotacje w ramach akcji „Zmień piec” (program KAWKA Plus, dopłaty do rachunków, zwolnienia z czynszu) mogą być łączone z dopłatami z programu Czyste Powietrze oraz ulgą termomodernizacyjną (przy zastosowaniu pompy ciepła, we Wrocławiu można otrzymać także zwolnienie z podatku od nieruchomości).

Wrocław: Termo KAWKA🡡

Termo KAWKA to miejski program dopłat dla osób, które wymieniły piec w ramach programu KAWKA i chciałyby dodatkowo wymienić drewniane okna.

⬤ Kiedy?

Nabór wniosków prowadzony jest w trybie ciągłym.

⬤ Dla kogo?

Dopłatę może otrzymać mieszkaniec Wrocławia, który posiada tytuł prawny do nieruchomości, jeżeli:

 • zlikwidował piec węglowy,
 • zainstalował ekologiczne źródło ogrzewania w ramach programu KAWKA,
 • ma drewniane okna (krosnowe, ościeżnicowe, skrzynkowe, zespolone).
⬤ Na co?

Dotację można otrzymać na demontaż starych i montaż nowych:

 • okien zewnętrznych,
 • parapetów wewnętrznych,
 • parapetów zewnętrznych,
 • elementów niezbędnych do prawidłowego funkcjonowania okien (np. klamek).
⬤ Jaka kwota?

Wysokość dofinansowania może wynieść do 100% kosztów kwalifikowanych inwestycji – do 5 000 zł łącznie, w tym max 1 000 zł na jedno okno (wymiany okien nie należy realizować przed podpisaniem umowy).

Więcej o programie: https://zmienpiec.pl/termo-kawka

Miejskie dotacje w ramach akcji „Zmień piec” (program KAWKA Plus, dopłaty do rachunków, zwolnienia z czynszu) mogą być łączone z dopłatami z programu Czyste Powietrze oraz ulgą termomodernizacyjną (przy zastosowaniu pompy ciepła, we Wrocławiu można otrzymać także zwolnienie z podatku od nieruchomości).

Bydgoszcz: Miejski program wymiany pieców węglowych🡡

Program z zakresu ograniczenia niskiej emisji dla mieszkańców Bydgoszczy, którzy wymienili piec na paliwo stałe na ekologiczne źródła ciepła: elektryczne, gazowe, miejskie lub odnawialne.

⬤ Kiedy?

Nabór wniosków dla inwestycji indywidualnych prowadzony jest w terminie od 2 stycznia do 31 października.

Nabór wniosków dofinansowania inwestycji kompleksowych w budynkach wielorodzinnych jest prowadzony w terminie: 15 listopada – 31 grudnia.

⬤ Dla kogo?

O dotację może się ubiegać:

 • właściciel lub współwłaściciel budynku wielorodzinnego,
 • właściciel lub współwłaściciel domu jednorodzinnego,
 • właściciel lub współwłaściciel lokalu mieszkalnego,
 • najemca mieszkania.
⬤ Na co?

Wymiana źródła ogrzewania na paliwo stałe na ogrzewanie gazowe, elektryczne, pompę ciepła lub ogrzewanie sieciowe z miejskiej sieci KPEC – przed podpisaniem umowy z urzędem miasta nie można usuwać pieca.

⬤ Jaka kwota?

Wysokość dofinansowania może wynieść 5 000 zł.

Więcej o programie: https://www.bydgoszcz.pl/rozwoj-i-srodowisko/powietrze/dotacja-na-wymiane-ogrzewania/miejski-program-wymiany-piecow-weglowych/

Miejski program wymiany pieców węglowych może być łączony z dopłatami z programu Czyste Powietrze oraz ulgą termomodernizacyjną.

Programy osłonowe

Celem programów jest pomóc osobom o najniższych dochodach w pokryciu kosztów związanych z eksploatacją ekologicznego ogrzewania.

Wrocław: Lokalny Program Osłonowy🡡

Jest to system dopłat do rachunków za ogrzewanie dla osób, które we Wrocławiu wymieniły piec węglowy na ekologiczne źródło ciepła: elektryczne, gazowe, miejskie lub olejowe.

⬤ Kiedy?

Nabór wniosków trwa do 31 grudnia 2024 r. Można je składać w biurach oddziałów terenowych Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej we Wrocławiu. Dopłata przyznawana jest raz na pół roku – po tym czasie trzeba ponownie złożyć wniosek.

⬤ Dla kogo?

Dopłatę mogą otrzymać mieszkańcy Wrocławia (osoby fizyczne) o dochodzie mniejszym niż 3 000 zł netto na osobę w rodzinie (4 268 zł osoby samotne), którzy po 1 stycznia 2018 r. zamienili piec węglowy na ogrzewanie ekologiczne (elektryczne, gazowe, miejskie, olejowe).

Więcej o programie: https://zmienpiec.pl/lokalny-program-oslonowy

Wrocław: Miejski program zwolnienia z czynszu🡡

Program przeznaczony dla najemców komunalnych, którzy we własnym zakresie lub z programu KAWKA Plus zlikwidowali piec węglowy i zamontowali proekologiczny system ogrzewania, np: elektryczny, gazowy, olejowy.

⬤ Kiedy?

Zwolnienie z czynszu obejmuje okres od daty podpisania protokołu potwierdzającego wymianę ogrzewania przez Zarząd Zasobu Komunalnego albo Wrocławskie Mieszkania Sp. z o.o., ale nie dłużej niż do 31 grudnia 2023 r. Po tym czasie czynsz ulega obniżeniu o 50% do 31 grudnia 2025 r.

Uwaga: zwolnienie nie obejmuje opłat pozaczynszowych, czyli opłaty za wodę, ścieki, odbiór śmieci.

⬤ Dla kogo?

Dopłatę może otrzymać najemca mieszkania komunalnego we Wrocławiu, który we własnym zakresie lub w ramach programu KAWKA Plus zlikwidował piec węglowy w zajmowanym mieszkaniu.

Więcej o programie: https://zmienpiec.pl/zwolnienia-z-czynszu

Wrocław: Zwolnienie lub ulga w podatku od nieruchomości🡡

Przysługuje ona w przypadku instalacji odnawialnych źródeł energii: kolektora słonecznego, pompy ciepła, instalacji fotowoltaicznej, rekuperatora lub gruntowego wymiennika ciepła.

⬤ Kiedy?

Zgłoszenie spełniania warunków do zwolnienia należy złożyć nie później niż do dnia 31 grudnia 2023 r.

⬤ Dla kogo?

Zwolnienie lub ulga przeznaczona jest dla osób fizycznych i prawnych (pomoc de minimis).

Aby otrzymać zwolnienie lub ulgę w podatku od nieruchomości:

 • podłączona instalacja musi być przynajmniej 1 raz uruchomiona i działa zgodnie z przeznaczeniem,
 • wydatek na instalację musi być równy lub przekraczać 15 000 zł brutto,
 • zapłata musi być wniesiona w całości (100% kosztów inwestycji brutto) przed złożeniem wniosku, jednakże po wejściu w życie uchwały czyli po 04.10.2019 r. (liczy się data zapłaty),
 • należy złożyć wniosek o udzielenie zwolnienia,
 • należy wpisać inwestycję do Planu Gospodarki Niskoemisyjnej.

W okresie zwolnienia beneficjent jest zobowiązany do składania raz w roku do dnia 15 stycznia oświadczenia.

⬤ Jaka kwota?

Wielkość zwolnienia nie może przekroczyć 50% poniesionych kosztów pomniejszonych o otrzymane dofinansowanie ze środków publicznych, niezależnie od formy i źródła tego dofinansowania.

Więcej o uldze: https://www.wroclaw.pl/przedsiebiorczy-wroclaw/zwolnienia-dla-osob-fizycznych-nieprowadzacych-dzialalnosci-gospodarczej

 

#dotacja #dofinansowanie #czystepowietrze #stopsmog #ciepłemieszkanie #mojeciepło #mójprąd #mójeletryk #agroenergia #ulgatermomodernizacyjna #wrocław #kawka #kawkaplus #bydgoszcz #zmienpiec #zmieńkopciucha #termomodernizacja #wfośigw