Dofinansowanie procesu termomodernizacji

Z jakich dopłat do termomodernizacji można skorzystać w 2023 roku? Możliwości jest kilka. Warto je przeanalizować, ponieważ nieocieplony dom, w którym występują znaczne straty ciepła, to nie tylko większe rachunki za zużycie energii, ale również większa emisja gazów cieplarnianych i zanieczyszczeń do powietrza (o czym pisaliśmy tutaj). Aby ubiegać się o dofinansowanie z państwowych programów, trzeba jednak spełnić kilka warunków. Poniżej przedstawiamy wybrane programy i ulgi, z których mogą skorzystać m.in. osoby fizyczne, gminy oraz wspólnoty i spółdzielnie mieszkaniowe.

Osoby fizyczne mogą starać się o dotacje w ramach:

 1. Programu „Czyste Powietrze”
 2. Programu „Ciepłe Mieszkanie”
 3. Programu „Mój Prąd”
 4. Programu „Moje Ciepło”
 5. Ulgi termomodernizacyjnej
 6. Programu TERMO
 7. Pozostałych źródeł finansowania

Właściciele lub zarządcy budynków wielorodzinnych, itd. mogą starać się o dotacje w ramach:

 1. Programu TERMO
 2. Pozostałych źródeł finansowania

Gminy mogą starać się o współfinansowanie przedsięwzięć niskoemisyjnych w korzystając z:

 1. Programu TERMO
 2. Programu “STOP SMOG”
 3. Pozostałych źródeł finansowania

 

 

Program „Czyste Powietrze”

Korzystając z programu możemy uzyskać dofinansowanie nie tylko na wymianę starego i nieefektywnego źródła ciepła na paliwo stałe na nowoczesne źródła ciepła spełniające najwyższe normy, ale również na kompleksową termomodernizację budynku. Zakres dotacji obejmuje m.in. docieplenie przegród budynku, zakup i wymianę stolarki okiennej i drzwiowej, montaż lub modernizację instalacji centralnego ogrzewania i ciepłej wody użytkowej, zakup i montaż mikroinstalacji fotowoltaicznej oraz wentylacji mechanicznej wraz z odzyskiem ciepła, a także dokumentację projektową oraz audyt energetyczny.

Przy najwyższym poziomie dofinansowania można otrzymać do 100% kosztów kwalifikowalnych, nawet 136,2 tys. zł.

Więcej o programie na stronie: https://czystepowietrze.gov.pl/

 

Program „Ciepłe Mieszkanie”

Korzystając z programu możemy uzyskać dofinansowanie do wymiany źródła ciepła i termomodernizacji w budynkach wielorodzinnych. Zakres dotacji obejmuje m.in. wymianę okien i drzwi, montaż wentylacji mechanicznej z odzyskiem ciepła w lokalu mieszkalnym i wykonanie dokumentacji projektowej dotyczącej powyższego zakresu.

Przy najwyższym poziomie dofinansowania można otrzymać do 90% kosztów kwalifikowanych, nie więcej niż 37,5 tys. zł na jeden lokal mieszkalny (do 95% kosztów kwalifikowanych, nie więcej niż 39,9 tys. zł na jeden lokal mieszkalny, dla budynków w miejscowości ujętej na liście najbardziej zanieczyszczonych gmin).

Więcej o programie na stronie: https://czystepowietrze.gov.pl/cieple-mieszkanie/

 

Program „Mój Prąd”

Osoby fizyczne korzystając z programu możgą uzyskać dofinansowanie na zakup i montaż mikroinstalacji fotowoltaicznych o zainstalowanej mocy elektrycznej od 2 kW do 10 kW, magazynów ciepła, magazynów energii elektrycznej o pojemności co najmniej 2 kWh, systemów zarządzania energią HEMS/EMS.

Można otrzymać do 50% kosztów kwalifikowalnych, nawet 31 tys. zł.

Więcej o programie na stronie: https://mojprad.gov.pl/ 

 

Program „Moje Ciepło”

Program stanowi wsparcie dla właścicieli nowych budynków mieszkalnych o podwyższonym standardzie energetycznym. Dofinansowanie dotyczy powietrznych, wodnych i gruntowych pomp ciepła, wykorzystywanych albo do samego ogrzewania domu, albo w połączeniu z jednoczesnym zapewnianiem ciepłej wody użytkowej.

Dofinansowanie w formie dotacji do 30% albo do 45% kosztów kwalifikowanych, nie więcej niż 21 tys. zł na jedną współfinansowaną inwestycję.

Więcej o programie na stronie: https://mojecieplo.gov.pl/

 

Ulga termomodernizacyjna

Niezależnie od głównych programów wsparcia, będąc podatnikiem, można skorzystać z ulgi termomodernizacyjnej, która obowiązuje od 1 stycznia 2019 r.

Ulga termomodernizacyjna to możliwość odliczenia od podstawy obliczenia podatku wydatków na materiały  budowlane,  urządzenia  i  usługi,  związane  z  realizacją przedsięwzięcia termomodernizacyjnego w jednorodzinnym budynku mieszkalnym. Z ulgi termomodernizacyjnej nie można korzystać w przypadku budynku będącego w budowie.

Limit wydatków: 53 tys. zł, a dowodem poniesionych wydatków są faktury VAT.

Więcej o uldze termomodernizacyjnej: https://czystepowietrze.gov.pl/ulga-termomodernizacyjna/

 

Program TERMO

Program TERMO to wsparcie na termomodernizacje, remonty i instalacje OZE  w budynkach wielorodzinnych. Dostępne są instrumenty wsparcia finansowane ze środków Funduszu Termomodernizacji i Remontów (FTiR) oraz instrumenty finansowane w ramach programu rozwojowego (Krajowego Planu Odbudowy i Zwiększania Odporności, KPO).

Instrumenty finansowane z FTiR:

 • Premia termomodernizacyjna to wsparcie udzielane na spłatę części kredytu zaciągniętego przez inwestora na realizację przedsięwzięcia termomodernizacyjnego. Z premii mogą korzystać inwestorzy (w szczególności: gminy, spółdzielnie mieszkaniowe, towarzystwa budownictwa społecznego (TBS), społeczne inicjatywy mieszkaniowe (SIM), wspólnoty mieszkaniowe i właściciele domów jednorodzinnych) bez względu na status prawny, z wyłączeniem jednostek budżetowych i samorządowych zakładów budżetowych. Premia wynosi 26% kosztów inwestycji (31% jeżeli termomodernizacja będzie połączona z inwestycją OZE).

 • Premia remontowa to wsparcie udzielane na spłatę części kredytu zaciągniętego przez inwestora na realizację przedsięwzięcia remontowego. Z premii mogą korzystać inwestorzy (tj. osoby fizyczne, wspólnoty mieszkaniowe, spółdzielnie mieszkaniowe, towarzystwa budownictwa społecznego, społeczne inicjatywy mieszkaniowe i jednostki samorządu terytorialnego) bez względu na status prawny z wyłączeniem jednostek budżetowych i samorządowych zakładów budżetowych. Premia wynosi 25 % kosztów przedsięwzięcia.

 • Premia MZG przysługuje inwestorowi z tytułu realizacji przedsięwzięcia termomodernizacyjnego lub remontowego w mieszkaniowym zasobie gminy na poprawę stanu technicznego tego zasobu. Premia MZG przeznaczona jest na sfinansowanie kosztów inwestycji. Może z niej skorzystać inwestor będący gminą lub spółką z ograniczoną odpowiedzialnością lub spółką akcyjną, w której gmina albo gmina wraz z innymi gminami, powiatami lub Skarbem Państwa dysponują ponad 50 % głosów na zgromadzeniu wspólników lub na walnym zgromadzeniu. Premia wynosi 50% kosztów przedsięwzięcia. Wsparcie wzrasta do 60% jeśli budynek jest wpisany do rejestru zabytków lub jest na obszarze wpisanym do rejestru zabytków lub kiedy inwestycja jest rewitalizacją opisaną w gminnym programie rewitalizacji.

 • Premia kompensacyjna stanowi element mechanizmu kompensowania strat, jakie ponieśli w wyniku obowiązywania systemu czynszu regulowanego właściciele budynków z lokalami kwaterunkowymi.

Instrumenty finansowane w ramach KPO:

 • Grant termomodernizacyjny będący opcją podwyższającą premię termomodernizacyjną to wsparcie na poprawę efektywności energetycznej budynku wielorodzinnego i głęboką termomodernizację. Zwiększa wsparcie w postaci premii o 10 % kosztów netto w przypadku przeprowadzenia głębokiej i kompleksowej termomodernizacji. O grant termomodernizacyjny mogą się starać właściciele lub zarządcy budynków wielorodzinnych.

 • Grant MZG będący opcją podwyższającą premię MZG. Przysługuje on jeśli przed lub podczas realizacji przedsięwzięcia zostało wykonane przyłącze techniczne do scentralizowanego źródła ciepła lub nastąpiła zamiana źródła energii na OZE lub nastąpiła zmiana źródeł ciepła na niskoemisyjne, z wyłączeniem kotłów na paliwo stałe.

 • Grant OZE przysługuje inwestorowi, który jest właścicielem lub zarządcą budynku wielorodzinnego, realizującemu przedsięwzięcie polegające na zakupie, montażu, budowie lub modernizacji instalacji odnawialnego źródła energii.

Więcej o programie na stronie: https://www.bgk.pl/programy-i-fundusze/programy/program-termo/

 

Program „STOP SMOG”

Program „Stop Smog” wspiera wymianę bądź likwidację źródeł ciepła i termomodernizację w budynkach mieszkalnych jednorodzinnych. Ponadto zakres programu obejmuje prace mające na celu podłączenie budynków do sieci ciepłowniczej lub gazowej, zapewnienie dostępu do energii z instalacji OZE i zmniejszeniu zapotrzebowania budynków mieszkalnych jednorodzinnych na energię dostarczaną na potrzeby ich ogrzewania i podgrzewania wody użytkowej.

Jest on realizowany przez gminy, jednak stroną porozumienia w imieniu gmin może być także powiat, związek międzygminny lub związek metropolitalny w województwie śląskim.

Wysokość dofinansowania wynosi do 70% kosztów realizacji porozumienia, przy czym średni koszt realizacji przedsięwzięcia niskoemisyjnego w jednym budynku, a w przypadku budynku o dwóch lokalach – w jednym lokalu, nie może przekroczyć 53 tys. zł.

Więcej o programie: https://czystepowietrze.gov.pl/stop-smog/

 

Pozostałe źródła finansowania

Wyżej wymieniono tylko przykłady możliwości wsparcia finansowego na przedsięwzięcia z zakresu termomodernizacji domów. Możliwość pozyskania środków oferują również Regionalne Programy Operacyjne oraz wojewódzkie fundusze ochrony środowiska i gospodarki wodnej, jednakże te oferty mogą się różnić w poszczególnych województwach. Informacje o dodatkowych programach pomocowych często dostępne są w gminach (np. program  usuwania  azbestu i wyrobów zawierających azbest m.in. we Wrocławiu; program Termo KAWKA na wymianę okien we Wrocławiu).

W przypadku niektórych źródeł finansowania istnieje możliwość ich łączenia przy finansowaniu danej inwestycji.

Aktualne informacje nt. dostępnych możliwości uzyskania wsparcia na inwestycje z zakresu efektywności energetycznej oraz odnawialnych źródeł energii można uzyskać u Doradców Energetycznych działających w ramach „Ogólnopolskiego systemu wsparcia doradczego dla sektora publicznego, mieszkaniowego oraz przedsiębiorstw w zakresie efektywności energetycznej oraz OZE” (https://doradztwo-energetyczne.gov.pl).