Morderczy benzo(α)piren

Jednym z bardziej szkodliwych składników pyłu zawieszonego jest benzo(α)piren. Związek ten jest najpowszechniej znanym przedstawicielem liczącej ponad 200 substancji grupy wielopierścieniowych węglowodorów aromatycznych (WWA). W mniejszej lub większej ilości powstają one podczas spalania większości paliw, poza metanem. Duża emisja WWA ma miejsce przede wszystkim w warunkach spalania niecałkowitego (głównie przy miejscowym deficycie tlenu w palenisku i podczas spalania w relatywnie niskiej temperaturze). W środowisku WWA występują w postaci stałej lub półstałej (tzw. substancje smoliste), samodzielnie albo na powierzchni cząsteczek sadzy. Zwykle jest to też mieszanina przynajmniej kilku związków z grupy. Niektóre węglowodory, szczególnie właśnie bezno(α)piren, wykazują silnie toksyczne właściwości. Ze względu na zwiększoną gęstość elektronów mogą tworzyć połączenia z DNA i przez to wpływać na replikację komórek. Oznacza to, że przy regularnym, długotrwałym narażeniu stanowią przyczynę chorób nowotworowych. W literaturze medycznej zbadano ocenę wartości ryzyka nowotworowego osób narażonych na inhalację benzo(α)pirenu z powietrza atmosferycznego. Okazało się, że jest ono od kilku do kilkudziesięciu razy wyższe od wartości wyznaczonych dla tła środowiskowego. Do grupy najbardziej narażonych zalicza się dzieci.


Źródła benzo(α)pirenu w Polsce (Zanieczyszczenie powietrza wielopierścieniowymi węglowodorami aromatycznymi na stacjach tła miejskiego w 2016 roku, GIOŚ 2017) s Źródła benzo(α)pirenu w Polsce

Ze względu na silne właściwości rakotwórcze dopuszczalne stężenia benzo(α)pirenu w powietrzu wyznacza się w nanogramach/m3. Średnioroczny poziom docelowy rekomendowany przez UE to 1 ng/m3. Najważniejszym źródłem emisji benzo(α)pirenu w Polsce (ponad 80 %) jest spalanie paliw stałych w domowych piecach, kominkach, czy też kuchniach węglowych. WWA nie ulegają utlenianiu, w związku z czym ich czas przebywania w środowisku jest relatywnie długi. Jednocześnie mogą być transportowane w atmosferze nawet na duże odległości. Pod względem narażenia społeczeństwa na niekorzystne skutki zdrowotne oddziaływania benzo(α)pirenu nasz region, a szczególnie Polska wypada na tle Europy bardzo źle. Notowane stężenia wielokrotnie przekraczają wartości z innych krajów i w niektórych stanowiskach sieci Państwowego Monitoringu Środowiska (PMŚ) GIOŚ wynoszą nawet powyżej 10 ng/m3. Średnie roczne stężenie benzo(α)pirenu ze wszystkich stacji PMŚ w Polsce w 10-leciu 2009-18 wahało się w granicach 3,67-4,64 ng/m3 .

Modelowanie średnich rocznych stężeń benzo(α)pirenu w odniesieniu do populacji w Europie w 2016 r. wg EAA (https://www.eea.europa.eu/data-and-maps/figures/population-weighted-concentration-field-of dostęp 13.05.2020)

Co więcej, przestrzenny rozkład stężeń benzo(α)pirenu koreluje z gęstością zaludnienia, co potęguje narażenie społeczeństwa. Przyczyny takiego stanu rzeczy należy szukać przede wszystkim w niekorzystnej strukturze ogrzewania indywidualnego. Duże znaczenie ma tu nie tylko zastosowane paliwo (węgiel złej jakości, mokre drewno, spalanie odpadów) ale również sposób spalania, a więc rodzaj pieca. Największy udział niepełnego spalania występuje w starego typu piecach zasypowych. Nie bez znaczenia jest tu również moda na kominki. Częstym zjawiskiem, zaobserwowanym m.in. podczas patrolowych pomiarów jakości powietrza w okresie jesienno – zimowym, są znacznie podwyższone stężenia PM (a co za tym idzie także i benzo(α)pirenu) na terenie nowych osiedli domków, gdzie dominującym źródłem ogrzewania jest gaz, ale mieszkańcy rekreacyjnie korzystają z kominków opalanych drewnem.

Średnie roczne stężenia BaP dla roku 2018 na stacjach województw dolnośląskiego i kujawsko-pomorskiego wg (obszar projektu LIFE-MAPPINGAIR/PL) oraz śląskiego i małopolskiego (województwa w których notowane są najwyższe stężenia BaP w kraju). Oprac. na podstawie danych GIOŚ.

Ciekawostka! Z powodu obecności w dymie, benzo(α)piren dostaje się do żywności podczas przygotowywania (wędzenia, grillowania czy smażenia) potraw.

Literatura:

  1. Zanieczyszczenie powietrza wielopierścieniowymi węglowodorami aromatycznymi na stacjach tła miejskiego w 2016 roku, GIOŚ 2017
  2. Kociołek – Balawajder E., Stanisławska E., 2012, Chemia środowiska, Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, Wrocław
  3. Trojanowska M., Świetlik R., 2013, Ocena ryzyka nowotworowego związanego z narażeniem inhalacyjnym na benzo(α)piren w wybranych miastach Polski, Medycyna Środowiskowa – Environmental Medicine 16/2 s. 14-22
  4. Staniszewska M., Bełdowska M., Murawiec D., Porożyńska J., 2009, Benzo(α)piren w aerozolach w Gdyni, Streszczenia: II Pomorska Konferencja z cyklu Jakość Powietrza, wyd. Wydział Oceanografii i Geografii UG
  5. Chlebowska – Styś A., Sówka I., Trendy zmian stężenia PM10 i PM2,5 oraz benzo(α)pirenu na przykładzie wybranych miast Wielkopolski (dostęp: https://www.eko-dok.pl/2015/104.pdf 13.05.2020)
  6. https://www.eea.europa.eu/data-and-maps/figures/population-weighted-concentration-field-of dostęp 13.05.2020
  7. Jakość powietrza w Polsce w roku 2018 w świetle wyników pomiarów prowadzonych w ramach Państwowego Monitoringu Środowiska, GIOŚ 2019