Czy ditlenek węgla jest zanieczyszczeniem?

Atmosferyczny CO2 stanowi mieszaninę pochodzącą z różnych źródeł, zarówno naturalnych (odgazowanie oceanów, oddychanie biosfery lądowej), jak i zachodzących pod wpływem działalności człowieka (spalanie paliw kopalnych i zmiana użytkowania gruntów).

Węgiel (pierwiastek) w przyrodzie występuje przede wszystkim pod postacią ditlenku węgla (CO2), znajdującym się w ciągłym obiegu pomiędzy głównymi jego rezerwuarami: litosferą, biosferą, oceanem i atmosferą. Za przepływ CO2 z biosfery kontynentalnej do atmosfery odpowiedzialny jest proces respiracji (oddychania) pokrywy roślinnej i rozkładu materii organicznej w glebie, natomiast za przepływ z atmosfery do biosfery – proces fotosyntezy (przemiana energii świetlnej w energię chemiczną, w postaci cukrów). Naturalny obieg węgla jest obecnie zaburzany wskutek wzrostu strumieni węgła pochodzących ze spalania paliw kopalnych i zmiany użytkowania gruntów (np. wylesianie, zmiana użytkowania gruntu na pola uprawne) oraz produkcji cementu – zwany powszechnie strumieniem antropogenicznym.

Od początku rewolucji przemysłowej (koniec XVIII w.), głównymi czynnikami napędzającymi emisję CO2 są m.in. wzrost zużycia węgla kopalnego, głównie dla celów grzewczych, a od początku XX w., w wyniku rozwoju motoryzacji i lotnictwa zwiększenie wykorzystania paliw ciekłych. Gospodarka światowa stale się rozwija, a poziom emisji CO2 nieustannie rośnie. Dynamika ta zmieniała się tylko kilka razy w całej historii podczas globalnych kryzysów gospodarczych. Kryzys naftowy w 1973 r., globalna recesja w 1981 r., rozpad ZSRR w 1991 r., kryzys finansowy w 2009 r. przyczyniły się do spowolnienia wzrostu emisji. Byli to tylko chwilowe epizody hamujące zwiększenie emisji CO2, obecnie obserwowany jest coraz szybszy wzrost emisji.


Rys. 1. Globalna emisja CO2 ze źródeł antropogenicznych w latach 1960–2019 [Opracowanie własne na podstawie Global Carbon Budget, 2020].

W roku 2020 pandemia COVID-19 i zastój gospodarki może wywołać największy spadek emisji CO2 w historii obliczania (inwentaryzacji) gazów cieplarnianych. Oczywistym jest że wzrost gospodarczy powróci, gdy epidemia się skończy, a wraz z nim poziom emisji CO2. Ditlenek węgla pochłania promieniowanie cieplne docierające do atmosfery z powierzchni ziemi, co powoduje nasilenie efektu cieplarnianego wywołującego globalne ocieplenie. Dlatego tak ważną jest poprawa efektywności energetycznej oraz zastosowania niskoemisyjnych technologii wytwarzania i dystrybucji energii dla ułatwienia przejścia na energooszczędną i niskoemisyjną gospodarkę.

Czy jest oczywiste że zwiększa się zawartość ditlenku węgla w atmosferze?

Skutkiem spalania paliw kopalnych od momentu rozpoczęcia ery przemysłowej jest m.in. systematycznie rosnące stężenie atmosferycznego CO2 w skali regionalnej i globalnej: od ok. 270 ppm w roku 1750 do ok. 410 ppm w roku 2019. Obecnie (marzec 2020 r.) w atmosferze jest już ok. 413 ppm ditlenku węgla, czyli na każdy milion cząsteczek powietrza przypada już 413 cząsteczek CO2 (stanowi już >0,04 % składu powietrza). Ustalone na podstawie analiz geologicznych, tak wysokie jak teraz stężenia CO2 występowało około 3–5 miliony lat temu.

Obserwowany eksponencjalny charakter wzrostu koncentracji CO2 w powietrzu wskazuje że atmosfera jest silnie obciążona emisjami CO2 pochodzącymi z licznych źródeł (np. produkcja energii, transport, ogrzewanie, przemysł, gospodarka odpadami), szczególnie na terenach zurbanizowanych. Stały trend wzrostowy CO2 na początku lat osiemdziesiątych XX wieku wynosił ok. 1,3 ppm/rok, a obecnie średnia szybkość narostu stężenia CO2 przekracza wartość 2 ppm/rok. A to oznacza, że rośnie nie tylko ilość ditlenku węgla w atmosferze, ale również szybkość z jaką go przybywa.

Rys. 2. Szybkość zmian stężenia ditlenku węgla w atmosferze (ppm/rok) w latach 1980-2020, [Opracowanie własne na podstawie NOAA, 2020, (MLO+SPO)/2].

Przebieg stężeń dobowych CO2 ma wyraźne fluktuacje sezonowe, wywołane przede wszystkim zmiennym wpływem źródeł emisji i pochłaniania CO2 (respiracja i pochłanianie biosfery oraz pochodzenia antropogenicznego). Najwyższe stężenia CO2 obserwuje się pod koniec zimy (styczeń – luty), a najmniejsze pod koniec lata (na przełomie sierpnia i września). Wpływ biosfery na stężenie CO2 w atmosferze jest dominujący wiosną i latem, gdy proces fotosyntezy usuwa CO2 z dolnej warstwy atmosfery, co powoduje stopniowe obniżanie jego poziomu. W okresie zimowym respiracja dominuje nad fotosyntezą i do atmosfery uwalniany jest CO2.

Rys. 3. Globalny cykl sezonowy stężenia ditlenku węgla w atmosferze w latach 2010–2020 [Opracowanie własne na podstawie NOAA, 2020].

Udział emisji CO2 pochodzenia antropogenicznego obecnie jest znaczący w poziomach stężeń tego gazu w atmosferze. Gdyby obieg węgla na kontynencie dokładnie się bilansował, to średni roczny strumień CO2 z biosfery do atmosfery i odwrotnie (pochłanianie/ uwalnianie węgla przez roślinność i gleby) równoważył się. Czynnikiem zaburzającym obieg węgla w skali globalnej i regionalnej jest działalność człowieka. Dane te budzą jednak często wątpliwości: nadal brakuje dowodów pomiarowych o ilości CO2 wynikającej z wpływu cyklu naturalnego oraz antropogenicznego zanieczyszczenia powietrza. Stąd metody oceny wielkości udziału CO2 pochodzącego ze spalania paliw w bilansie atmosferycznego ditlenku węgla są ciągle rozwijane.

Na jakiej podstawie wzrost poziomu CO2 w atmosferze przypisujemy człowiekowi?

Najczęściej stosowaną metodą wyznaczania udziału antropogenicznego CO2 w atmosferze jest metoda bazująca na pomiarach znaczników izotopowych w tym gazie. Izotopy to odmienne postacie tego samego pierwiastka chemicznego, różniące się liczbą neutronów w jądrze ich atomów, przy tożsamej liczbie protonów. Wszystkie naturalnie występujące izotopy węgla biorą udział w globalnym cyklu węglowym. Istotną rolę odgrywają izotopy trwałe (δ13C, δ18O w CO2) oraz radioaktywny izotop węgla (14C) tworzące molekułę CO2. Są one stosowane w celu śledzenia procesów prowadzących do emisji, a także wskazania pochodzenia dominujących antropogenicznych źródeł CO2, a także określenie udziału składowej biogenicznej w atmosferze.

Ze względu na różnice składów izotopowych węgla w paliwach kopalnych i atmosferze, CO2 pochodzący z ich spalania rożni się składem izotopowym od atmosferycznego CO2 [Jasek i in., 2016]. Różne rodzaje paliw kopalnych mają inną zawartość izotopu węgla, która jest związana ze sposobem ich wytwarzania. Według krzywej wzrostu stężenia atmosferycznego CO2 na stacji Mauna Loa na Hawajach (rys. 4), wieloletni trend zmniejszania się wraz ze wzrostem stężenia CO2 skład izotopowy węgla wykazuje przyrost dużych ilości CO2 w wyniku spalania paliw kopalnych (tzw. efekt Suessa). Stąd przesuniecie sygnatury izotopowej mieszaniny atmosferycznego CO2 w kierunku wartosci bardziej ujemnych (zubożenie CO2 w węgiel 13C) staje się coraz bardziej widoczny (średnio ok. 0,02‰ rok), co wskazuje na wzrost udziału antropogenicznych źródeł CO2 w atmosferze.

Rys. 4. Zmienność sezonowa stężenia i składu izotopowego atmosferycznego ditlenku węgla, mierzona w obserwatorium na Mauna Loa [Opracowanie własne na podstawie Scripps CO2 Program, 2020].

W przypadku pomiarów metodą radiowęglową (14C) wyznaczania udziału antropogenicznego CO2 zawartość radiowęgla w atmosferycznym CO2 wykazuje stalą tendencję spadkową (rys. 5), a sezonowość jego zmian jest slabo zaznaczona [Rózanski i in., 2003]. Tendencja obniżenia koncentracji radiowęgla (14C) w atmosferze też może świadczyć, że działalność człowieka ingeruje się w naturalny obieg węgla, ze wzgłędu brak izotopu 14C w CO2 pochodzącym ze spalania paliw kopalnych.

Rys. 5. Zmienność zawartości radiowęgla w atmosferycznym ditlenku węgla, mierzona w obserwatorium Niwot Ridge, Colorado, United States (NWR) [Opracowanie własne na podstawie NOAA, 2020].

Grafika tytułowa: Początki rewolucji przemysłowej. Hala maszynowa w fabryce Hartmana w Chemnitz (1868), źródło: https://pl.wikipedia.org

Literatura
  1. NOAA. (National Oceanic and Atmospheric Administration, USA). Trends in Atmospheric Carbon Dioxide., [dostęp: https://www.esrl.noaa.gov/gmd/ccgg/trends/gl_data.html].
  2. Scripps CO2 Program. Mauna Loa and South Pole Isotopic 13C Ratio [dostęp: https://scrippsco2.ucsd.edu/graphics_gallery/isotopic_data/mauna_loa_and_south_pole_isotopic_c13_ratio.html].
  3. Global Carbon Budget. [dostęp: https://www.globalcarbonproject.org/carbonbudget/].
  4. Jasek A., Zimnoch M., Różański K., 2016. Skład izotopowy dwutlenku węgla w atmosferze Krakowa. Acta Geographica Lodzensia 104, 113-122.
  5. NOAA. (National Oceanic and Atmospheric Administration, USA). Global Monitoring Laboratory. [dostęp: https://www.esrl.noaa.gov/gmd/dv/data/index.php?category=Greenhouse%2BGases&parameter_name=C14%252FC%2Bin%2BCarbon%2BDioxide&type=Flask&site=NWR].
  6. Rózanski K., Korus A., Kuc T., Necki J., Zimnoch M., Gorczyca Z. Wyznaczenie zmienności stężenia atmosferycznego dwutlenku węgla, metanu i czterofluorku siarki dla rejonu Polski i Europy Środkowej. Kraków, 2003.