Zanieczyszczenia powietrza…

Od wielu dni piszemy dużo o zanieczyszczeniach powietrza, ale co to w ogóle jest? Dziś definicja.

Przez zanieczyszczenia powietrza rozumie się wprowadzanie do atmosfery substancji stałych, ciekłych, gazowych, obcych naturalnemu jego składowi lub substancji naturalnych występujących w ilościach nadmiernych, które mogą ujemnie wpływać na zdrowie człowieka, klimat, przyrodę żywą, glebę i wodę lub spowodować inne szkody środowisku. Zanieczyszczenia powietrza pochodzą zarówno ze źródeł antropogenicznych (sztucznych) jak i naturalnych. Substancje emitowane do atmosfery mogą występować w postaci aerozoli (cząstki o charakterze stałym lub ciekłym o średnicy poniżej 100 µm zawieszone w powietrzu) lub gazów (SO2, NOX, CO itp.).

Skład powietrza i główne zanieczyszczenia powietrza

Skład powietrza i główne zanieczyszczenia powietrza

Zanieczyszczenia pierwotne: są emitowane ze źródeł bezpośrednio do atmosfery (jest to większość zanieczyszczeń gazowych: NO, SO2, CO, CH4, NH3), mogą oddziaływać bezpośrednio na środowisko lub być prekursorami zanieczyszczeń wtórnych.

Zanieczyszczenia wtórne: nie są emitowane bezpośrednie ze źródeł, ale powstają w atmosferze w wyniku reakcji chemicznych zanieczyszczeń pierwotnych. Do głównych zanieczyszczeń wtórnych należy ozon troposferyczny (O3) powstający w wyniku reakcji tlenków azotu (NOX) i węglowodorów (HC) przy udziale światła słonecznego, pył zawieszony powstający w reakcjach tlenków siarki (SOX) i tlenków azotu (NOX), dwutlenek azotu (NO2) powstający w reakcji utleniania tlenku azotu NO.

Fotografia tytułowa: fot. M. Korzystka-Muskała