Mechanizm rozpadu ozonu

Jeżeli do stratosfery przedostaną się związki zawierające chlor (CFCs), to gaz ten pod wpływem promieniowania UV zostaje uwolniony i może reagować z ozonem (O3). Takie reakcje mogą przebiegać wiele razy, gdyż chlor nie zostaje zużywany. Chlor może też wchodzić w reakcje z innymi związkami jak np. metan (CH4). Podczas lata, gdy nie ma chmur stratosferycznych relatywnie szybko dochodzi do przekształcenia chloru w jego niereaktywne formy i zakończenia reakcji. Powstają wtedy tzw. rezerwuary chloru.

Reakcje zachodzące z udziałem CFCs podczas dnia polarnego

Rezerwuary chloru podczas nocy polarnej znów wrócą do gry. Na powierzchni chmur stratosferycznych dochodzi do reakcji, w których powstaje chlor cząsteczkowy. Dopóki trwa noc polarna, stężenie ozonu pozostaje na stałym poziomie. Jednak już pierwsze promienie Słońca prowadzą do rozpadu chloru cząsteczkowego na dwa atomy, które reagują z ozonem. W ten sposób powstają tlenki chloru (ClO) i uwalniany jest tlen cząsteczkowy (O2). Tlenki chloru tworzą tzw. dimery, które znów są źródłem chloru atomowego, itd… Taki przebieg reakcji destrukcji ozonu, sprawia, że wiosną obserwuje się jego największy ubytek. Podobny mechanizm obserwuje się dla związków zawierających w swych cząsteczkach brom (Br).

Reakcje zachodzące z udziałem chmur stratosferycznych

Oznaczenia związków chemicznych prezentowanych na schematach reakcji powyżej

Źródła:

Braathen, G.. (2012). WMO Antarctic Ozone Bulletin # 5, https://doi.org/10.13140/RG.2.1.2957.2327

Tritscher, I., Pitts, M. C., Poole, L. R., Alexander, S. P., Cairo, F., Chipperfield, M. P., et al. (2021). Polar stratospheric clouds: Satellite observations, processes, and role in ozone depletion. Reviews of Geophysics, 59, e2020RG000702. https://doi.org/10.1029/2020RG000702

National Aeronautics and Space Administration, Goddard Space Flight Center, The Ozone Watch, https://ozonewatch.gsfc.nasa.gov/

http://www.theozonehole.org/ozonedestruction.htm

https://www.nasa.gov/feature/goddard/2019/2019-ozone-hole-is-the-smallest-on-record-since-its-discovery