Projekt zmian w Prawie ochrony środowiska

W komunikacie z dnia 29.08.2019 Ministerstwo Przedsiębiorczości i Technologii ogłosiło, że przygotowało projekt ważnej nowelizacji ustawy Prawo ochrony środowiska i towarzyszący mu projekt nowelizacji ustawy o Inspekcji Handlowej. Najważniejsze zmiany obejmują:

  • uzupełnienie istniejącego systemu wymagań dla kotłów na paliwo stałe, wprowadzanych do obrotu na terenie Polski
  • wzmocnienie uprawnień Inspekcji Handlowej do kontroli przestrzegania przepisów dotyczących wprowadzanych do obrotu kotłów na paliwo stałe
  • wprowadzenie narzędzi umożliwiających ograniczenie importu kotłów niespełniających wymogów polskiego prawa

W projekcie precyzyjnie wskazano instytucje uprawnione do przeprowadzenia kontroli podmiotów wprowadzających do obrotu kotły na paliwo stałe, określono również zakres tych kontroli. Sprawdzane będą m.in. zgodność urządzeń z obowiązującymi wymaganiami (w tym poprzez badania laboratoryjne kotłów), posiadanie odpowiedniej dokumentacji, świadectw, certyfikatów itp.

Nowelizacja pozwoli także organom Inspekcji na ograniczenie wprowadzania urządzeń do obrotu, a w przypadku wykrytych nieprawidłowości również nakładanie kar pieniężnych. Jednym z celów przygotowanych zmian jest również zapewnienie instytucjom kontrolnym odpowiednich środków finansowych na przeprowadzanie laboratoryjnej weryfikacji spełniania wymagań przez urządzenia.

Graniczne wartości stężeń pyłu w spalinach kotłów węglowych klasy 3, 4 i 5 oraz szacunkowa emisja pyłu z kotłów pozaklasowych

Graniczne wartości stężeń pyłu w spalinach kotłów węglowych klasy 3, 4 i 5 (wg normy PN EN 303-5:2012) oraz szacunkowa emisja pyłu z kotłów pozaklasowych (wg EMEP/EEA Emission Inventory Guidebook 2013).

Rozważając skutki nowelizacji warto przypomnieć, że kotły pozaklasowe, czyli tak zwane kopciuchy, emitują do powietrza 10-krotnie więcej zanieczyszczeń niż kotły klasy 5. Tak więc – jeśli proponowane zmiany zostaną wprowadzone w życie – uszczelnienie rynku i wyeliminowanie z niego kotłów nie spełniających obecnych wymogów przyczyni się do poprawy jakości powietrza.

Należy również pamiętać, że prawo krajowe jest tylko jednym z elementów działań na rzecz poprawy jakości powietrza. Wspierają je również akty prawa lokalnego, nazywane powszechnie Uchwałami antysmogowymi, określające ograniczenia i zakazy w zakresie eksploatacji instalacji grzewczych – przede wszystkim wymogi dla nowych instalacji, terminy obowiązkowej wymiany starych instalacji (zwłaszcza pozaklasowych) na rozwiązania proekologiczne oraz nakazy i zakazy odnośnie stosowanych paliw.

Dowiedz się więcej

Ustawa Prawo ochrony środowiska

Uchwała antysmogowa dla województwa dolnośląskiego

Uchwała antysmogowa dla województwa kujawsko-pomorskiego

Uchwała antysmogowa dla Małopolski

Uchwała antysmogowa dla województwa śląskiego