O spalaniu odpadów w domu…

Spalanie odpadów w domu – łatwy, szybki ale bardzo szkodliwy i niezgodny z prawem proceder

Niekontrolowane spalanie odpadów komunalnych w otwartych paleniskach prowadzi do ich niepełnego spalania, a tym samym do uwolnienia szkodliwych zanieczyszczeń do powietrza, takich jak pył, WWA, metale ciężkie czy dioksyny.

Odpady w warunkach domowych nie ulegają całkowitemu spaleniu

Odpady w gospodarstwach domowych palone są w temperaturze 200-5000C – wówczas nie ulegają całkowitemu spaleniu. Szczególnie szkodliwe jest spalanie tworzyw sztucznych (PET), gumy, mebli lakierowanych, gdy do atmosfery emitowane są rakotwórcze dioksyny.

Spalanie odpadów w spalarni odpadów następuje w temperaturze 1000-12000C – w tej temperaturze spaleniu też ulegają dioksyny i furany. Dlatego też zakłady emitują dużo mniej zanieczyszczeń niż domowe piece w przeliczeniu na ilość spalonych odpadów.

Współczynnik emisji zanieczyszczeń zależy od składu spalanego materiału

Dla obszarów metropolitalnych (Seul) prowadzono badania, celem oceny poziomu emisji szkodliwych substancji do powietrza w wyniku niekontrolowanego spalania poszczególnych rodzajów odpadów komunalnych z gospodarstw domowych np. papier, drewno i tworzywa sztuczne. Do badań wykorzystano zmieszane odpady komunalne z lokalnego składowiska odpadów, tworzywa sztuczne (głównie butelki PET) z etykietami i kolorowymi nadrukami, zużyte drewno barwione farbą i innymi pigmentami, klejami organicznymi oraz zużyty papier – zadrukowany lub laminowany.

Współczynniki emisji PM10, PM2.5, WWA i metali ciężkich, uzyskane z badań laboratoryjnych (testowa komora spalania) różniły się w zależności od spalanego materiału. Współczynnik emisji określa ilość szkodliwych substancji uwalnianych na jednostkę masy [1 kg].

Prowadzono również badania niekontrolowanego spalania odpadów, tzw. open burning, gdzie spalanie substancji w urządzeniu do tego nieprzystosowanym (np. w paleniskach domowych) następuje w atmosferze tlenowej, a produkty spalania są bezpośrednio emitowane do atmosfery. Wśród gazowych produktów spalania odpadów komunalnych znajdują się toksyczne związki, takie jak wielopierścieniowe węglowodory aromatyczne oraz polichlorowane dibenzo-p-dioksyny PCDDs i polichlorowane dibenzofurany PCDFs.

Celem określenia wielkości emisji zanieczyszczeń podczas spalania odpadów komunalnych w procesie open burning przyjęto dane literaturowe, oraz wskaźnik emisji dioksyn i furanów na poziomie 300 ngTEQ/kg (jest to wielkość emisji określona dla nielegalnie spalanych odpadów w Niemczech).

Bibliografia:

Young Koo Park , Wooram Kim , Young Min Jo, Release of Harmful Air Pollutants from Open Burning of Domestic Municipal Solid Wastes in a Metropolitan Area of Korea, Aerosol and Air Quality Research, 13: 1365–1372, 2013 , http://www.aaqr.org/files/article/890/18_AAQR-12-10-OA-0272_1365-1372.pdf

Information exchange on reduction of dioxin emissions from domestic sources. Final report april 2009, https://ec.europa.eu/environment/archives/dioxin/pdf/brochure09.pdf

Porównanie wielkości emisji zanieczyszczeń dla różnych opcji spalania odpadów. Prace Instytutu Ceramiki i Materiałów Budowlanych Nr 7, E.Głodek, Warszawa-Opole 2011