Wnioski z badań “Świadomość ekologiczna mieszkańców województwa dolnośląskiego i kujawsko-pomorskiego w zakresie jakości powietrza”

Wstęp

Wysoki poziom świadomość ekologicznej mieszkańców jest jednym z podstawowych czynników wpływających na chęć podejmowania działań zmierzających do poprawy jakości powietrza. Od wielu lat poziom wiedzy i akceptacji tych działań zwiększa się, ale czy jest wystarczający? Czy wiemy na tyle dużo, by postrzegać zanieczyszczenia powietrza jako realny problem, zagrażający naszemu zdrowiu i życiu? Czy jesteśmy gotowi ponosić dodatkowe koszty związane np., z koniecznością wymiany systemów grzewczych na bardziej ekologiczne? Czy widzimy taką potrzebę?

Aby odpowiedzieć na te pytania, w grudniu 2019 i styczniu 2020, w ramach Projektu LIFE MAPINGAIR/PL, realizowane było badanie dotyczące świadomości ekologicznej w zakresie jakości powietrza wśród dorosłych mieszkańców obszaru realizacji Projektu, czyli województw: dolnośląskiego i kujawsko-pomorskiego. Badanie zostało przeprowadzone na reprezentatywnej próbie liczącej N=1067 osób odrębnie dla każdego z województw, przy poziomie ufności 95% i założonym błędzie 3%. W badaniu zastosowano losowo-kwotową metodę doboru próby, a kwoty zostały wyznaczone zgodnie z rozkładami GUS ze względu na poziom wykształcenia respondenta (podstawowe, zawodowe, średnie, wyższe) oraz miejsce zamieszkania (miasto/wieś). Poniżej przedstawiamy syntetycznie najważniejsze wyniki badań.

Ocena jakości powietrza

Ponieważ zimowe zanieczyszczenie powietrza pyłem zawieszonym, związane przede wszystkim ze spalaniem paliw stałych w sektorze komunalno-bytowym jest jednym z głównych problemów środowiskowych naszego kraju, jako jedno z kryteriów badań przyjęto ocenę jakości powietrza w sezonie zimowym. Wyniki przeprowadzonych badań wskazują, że mieszkańcy województwa dolnośląskiego i kujawsko-pomorskiego nieco inaczej oceniają jakość powietrza w tym okresie. W województwie kujawsko-pomorskim negatywną ocenę jakości powietrza wskazywało 34% respondentów, 31% badanych uważało, że jakość powietrza nie jest ani szczególnie dobra, ani szczególnie zła, 32% badanych wskazywało na ocenę pozytywną. Ocena jakości powietrza przez mieszkańców Dolnego Śląska była surowsza – było to odpowiednio 41%, 28% i 30%. W dużych miastach powyżej 100 tys. mieszkańców ocena była jeszcze surowsza – 44,5% respondentów wskazywało jakość powietrza jako złą.

Należy również zauważyć, że wyraźnej zmianie uległa ocena jakości powietrza mieszkańców Dolnego Śląska. Porównanie wyników badań, przeprowadzonych w regionie w roku 2016, w ramach Projektu LIFE-APIS/PL, pokazuje, że o ile w tym czasie tylko 29% respondentów uznało jakość powietrza w sezonie zimowym za złą i bardzo złą, w trakcie obecnego badania wskazania takie deklarowało już 41% respondentów.

Ocena jakości powietrza w miejscu zamieszkania w sezonie grzewczym wg województw
Wykres 1. Ocena jakości powietrza w miejscu zamieszkania w sezonie grzewczym, czyli w okresie jesiennym i zimowym – wg województw (N=2134, w%) Źródło: Badanie realizowane przez Instytut Badawczy IPC na zlecenie Projektu LIFE-MAPPINGAIR/PL
Jakość powietrza, jako kategoria osobistego problemu

Ważnym zagadnieniem i pytaniem badawczym była ocena przez mieszkańców jakości powietrza, w kategorii osobistego problemu. Wyraźnie i z pełną odpowiedzialnością można stwierdzić, że jakość powietrza jest ważnym osobistym problemem, na co wskazało 70% badanych respondentów województwa dolnośląskiego, niewiele mniej z województwa kujawsko-pomorskiego.

Porównując powyższe statystyki z wynikami badań dla Dolnego Śląska z roku 2016 można stwierdzić, że podczas pierwszego badania tylko 9% respondentów identyfikowało złą jakość powietrza jako bardzo poważny problem osobisty, w obecnym badaniu wskazało tak aż 28%, czyli ponad trzy razy więcej. Jako umiarkowany problem oceniło jakość powietrza w bieżącym badaniu 44% respondentów, w roku 2016 odsetek ten wyniósł 55%

Wykres 2. Jakość powietrza oceniana w kategoriach osobistego problemu wg województw (N=2134, w%) Źródło: Badanie realizowane przez Instytut Badawczy IPC na zlecenie Projektu LIFE-MAPPINGAIR/PL
Wpływ jakości powietrza na zdrowie

Czy wiemy jakie choroby wywoływane są przez zanieczyszczenia powietrza? O to również; byli pytani respondenci. Uzyskane odpowiedzi wskazują, że głównym i najczęściej wskazywanym typem schorzeń są choroby układu oddechowego – tak wskazało aż 83% badanych. Należy również zauważyć, że bardzo niewiele osób, bo tylko 4% powiązało zanieczyszczenia powietrza z chorobami układu krążenia, mimo że według opracowań WHO, na całym świecie zanieczyszczenie powietrza stanowi przyczynę 24 % zgonów z powodu udaru mózgu, oraz 25 % zgonów i chorób spowodowanych chorobą niedokrwienną serca.

Kolejnym zagadnieniem było uzyskanie odpowiedzi czy zła jakość powietrza ma negatywny wpływ na zdrowie. Z udzielonych odpowiedzi wynika, że w obydwu województwach około 60% respondentów wskazało, że zła jakość powietrza ma negatywny wpływ na zdrowie. Wskazania te silnie korelują z poprzednim stwierdzeniem, że jakość powietrza stanowi osobisty problem. Również w tym przypadku widać pozytywną zmianę w stosunku do roku 2016, kiedy tylko 45% respondentów wskazało, ze zła jakość powietrza ma wpływ na zdrowie.

Czy zła jakość powietrza ma negatywny wpływ na zdrowie
Wykres 3 Czy zła jakość powietrza ma negatywny wpływ na zdrowie wg województw (N=2134, w%) Źródło: Badanie realizowane przez Instytut Badawczy IPC na zlecenie Projektu LIFE-MAPPINGAIR/PL IPC na zlecenie Projektu LIFE-MAPPINGAIR/PL
Ocena działań na rzecz poprawy jakości powietrza

Wyniki obecnych badań wskazują, że mieszkańcy oceniają działania na rzecz poprawy jakości powietrza wykonywane przez rząd oraz samorządy jako niewystarczające – wskazało tak ponad 50% badanych. Z podobną oceną w odniesieniu do województwa dolnośląskiego spotkaliśmy się w roku 2016.

Zarówno mieszkańcy województwa dolnośląskiego, jak i kujawsko-pomorskiego za priorytetowe uznali dofinansowania do systemu grzewczego (ok. 83% wskazań raczej tak i zdecydowanie tak) oraz wprowadzenie zakazu stosowania najgorszej jakości węgla (po 80% w obydwu województwach). Większość ankietowanych przychylnie odnosiła się również do prowadzenia kontroli paliw użytych do palenia w piecach i kotłach grzewczych (po 72% w obydwu województwach), wprowadzenia bezpłatnej komunikacji (73% w województwie dolnośląskim i 70% w województwie kujawsko-pomorskim) oraz stosowania kar finansowych (65% w województwie dolnośląskim i 63% w województwie kujawsko-pomorskim).

Czy działania instytucji państwowych i samorządowych podejmowane w celu wyeliminowania problemu zanieczyszczenia powietrza w miejscu zamieszkania są wystarczające
Wykres 4 Odpowiedzi na pytanie “Czy działania instytucji państwowych i samorządowych podejmowane w celu wyeliminowania problemu zanieczyszczenia powietrza w miejscu zamieszkania są wystarczające?” dla województwa dolnośląskiego i kujawsko-pomorskiego (N=1067 dla każdego województwa, w %). Źródło: Badanie realizowane przez Instytut Badawczy IPC na zlecenie Projektu LIFE-MAPPINGAIR/PL
Dostęp do informacji o jakości powietrza

Blisko 70% badanych, zarówno województwa dolnośląskiego, jak i kujawsko-pomorskiego czuje się dobrze i bardzo dobrze poinformowanych na temat aktualnej jakości powietrza w miejscu zamieszkania. 80% badanych deklaruje, że chce mieć stały dostęp do takich informacji. Dane te wskazują na znaczącą pozytywną zmianę, jaka zaszła w ciągu kilku ostatnich lat. W roku 2016, aż 92% wskazało, że nie posiada dostępu do informacji na temat aktualnej jakości powietrza., a tylko 53% zadeklarowała chęć dostępu do takiej informacji.

Tabela 1 Chęć dostępu do informacji na temat aktualnego stanu jakości powietrza w miejscu zamieszkania – wg województw (N=2134, w%). Źródło: Badanie realizowane przez Instytut Badawczy IPC na zlecenie Projektu LIFE-MAPPINGAIR/PL
Podsumowanie

Przedstawione powyżej wyniki wskazują, że obszar Projektu – województwo dolnośląskie i kujawsko-pomorskie różnią się w pewnym stopniu w ocenie jakości powietrza – ocena ta jest surowsza w przypadku Dolnego Śląska.

Jednocześnie, w kwestiach związanych oceną wpływu jakości powietrza na zdrowie i życie, oceną działań na rzecz poprawy jakości powietrza czy oceną dostępu do informacji w obu województwach wyniki są zbliżone i wskazują na podobne postrzeganie tych aspektów problemu przez mieszkańców.

Ponadto wyniki badań wskazują na stale obecne luki w wiedzy respondentów na temat problemów jakości powietrza. Jaskrawym przypadkiem jest tu bardzo niska świadomość respondentów odnośnie wpływu jakości powietrza na choroby układu krążenia. Wskazuje to na ważny obszar, w którym działania informacyjne i edukacyjne powinny być zintensyfikowane.

Należy również zauważyć znaczące zmiany, które zaszły w postrzeganiu problemu jakości powietrza na przestrzeni kilku ostatnich lat, na co wskazuje porównanie obecnych badań dla Dolnego Śląska oraz podobnych badań z roku 2016. Pokazują one, że przeważająca większość respondentów ma świadomość złej jakości powietrza i związanych z tym zagrożeń, przy jednoczesnym wzroście zapotrzebowania na informację o panujących warunkach aerosanitarnych i jednocześnie poprawie dostępu do niej. Zapraszamy Państwa do zapoznania się z pełną treścią naszego raportu. Jest on dostępny na stronie Projektu LIFE-MAPPINGAIR/PL, raport z roku 2016 można znaleźć na stronie projektu LIFE-APIS/PL.

Źródła:

  1. Materiały Projektu LIFE-MAPPINGAIR/PL, 2020, ŚWIADOMOŚĆ EKOLOGICZNA MIESZKAŃCÓW WOJEWÓDZTWA DOLNOŚLĄSKIEGO I KUJAWSKO-POMORSKIEGO W ZAKRESIE JAKOŚCI POWIETRZA, Raport z badań dla sezonu zimowego 2019/2020, Instytut Badawczy IPC Sp. z o.o., na zlecenie Projektu LIFE-MAPPINGAIR/PL, https://mappingair.meteo.uni.wroc.pl/wp-content/uploads/2020/03/Raport_swiadomosc_ekologiczna_2020.pdf (dostep: 08,04.2020)
  2. Materiały Projektu LIFE-APIS/PL, 2016, Raport z badań: Świadomość ekologiczna mieszkańców województwa dolnośląskiego w zakresie jakości powietrza.  Wyniki drugiego badania, http://life-apis.meteo.uni.wroc.pl/images/2%20RAPORT.pdf (dostęp: 08.04.2020)
  3. WHO, Ambient air pollution: Health impacts (ang.),: https://www.who.int/airpollution/ambient/health-impacts/en (dostęp: 08.04.2020)