Kilka słów o benzenie

Benzen składający się z sześciu atomów węgla i sześciu atomów wodoru, jest najprostszym węglowodorem aromatycznym. Duże stężenia samego benzenu, ale też jego alkilopochodnych tj. toluenu, m,p,o-ksylenu, etylobenzenu, izopropylobenzenu, 1,2,4- i 1,3,5-trimetylobenzenu, odnotowuje się w otoczeniu tras komunikacyjnych. Ponieważ związki te są wysokooktanowymi komponentami benzyn, ich emisja wiąże się głównie z silnikami o zapłonie iskrowym W spalinach zanieczyszczenia te występują jako niespalone składniki paliwa. Z tego względu zanieczyszczenie powietrza atmosferycznego benzenem i jego pochodnymi stanowi istotny problem dużych miast oraz tras komunikacyjnych. Węglowodory te są poważnym zagrożeniem, zarówno w pośrednim, jak i bezpośrednim oddziaływaniu na żywe organizmy.

Zgodnie z wytycznymi Parlamentu Europejskiego od 2001 roku benzen uznawany jest jako substancja priorytetowa (o szczególnie silnej i ostrej toksyczności dla środowiska wodnego – a pośrednio stanowiąca również zagrożenie dla życia ludzkiego) oraz rakotwórcza kategorii 1. Na organizm ludzki działa toksycznie poprzez drogi oddechowe. Jest to związek klasyfikowany jako kancerogenny, mutagenny, teratogenny i embriotoksyczny.


Ryc. Benzen w postaci stałej. Źródło: By Endimion17 – Praca własna, CC BY-SA 3.0, https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=18460076

Rysunek główny źródło: srodowisko.ekologia.pl