Kopciuch z wakacji!

Czy emisja zanieczyszczeń powietrza z sektora komunalno-bytowego zagraża nam również w lecie? Wydawać by się mogło, że nie. Wszak emisja z tego sektora związana jest przede wszystkim z ogrzewaniem mieszkań, więc problem powinien dotyczyć wyłącznie półrocza chłodnego. Niestety, takie założenie nie jest do końca prawdziwe. W wielu gospodarstwach domowych węgiel i drewno wykorzystuje się nie tylko do ogrzewania domów i mieszkań, ale również do uzyskiwania ciepłej wody użytkowej, która potrzebna jest przez cały rok.

Odsetek liczby mieszkańców miast i wsi korzystających z sieci gazowej w Polsce oraz w poszczególnych województwach kraju, wg danych GUS dla roku 2018.

Odsetek liczby mieszkańców miast i wsi korzystających z sieci gazowej w Polsce oraz w poszczególnych województwach kraju, wg danych GUS dla roku 2018.

Oczywiście tam, gdzie mieszkańcy mają dostęp do sieci gazowej problem jest marginalny – powszechnym rozwiązaniem jest wykorzystanie np. ogrzewaczy gazowych. Gorzej jest tam, gdzie takiego dostępu nie ma, a do uzyskania niezbędnej ciepłej wody trzeba wykorzystywać inne nośniki energii. Skalę tego problemu mogą pośrednio zilustrować dane GUS, pokazujące jaki procent mieszkańców miast i wsi korzysta z dostępu do sieci gazowej. W skali całej Polski jest to 71 % mieszkańców miast i 24% mieszkańców wsi. W przypadku braku dostępu do sieci gazowej dość częstym rozwiązaniem jest stosowanie do ogrzewania wody węgla lub drewna (ze względu na ich niską cenę), co powoduje podwyższoną emisję pyłu zawieszonego i możliwe pogarszanie się jakości powietrza również w lecie – zwłaszcza rano i wieczorem, kiedy zapotrzebowanie na ciepłą wodę zwiększa się. Jak pokazują przytoczone dane GUS, problem ten dotyczy przede wszystkim obszarów pozamiejskich, gdzie dostęp do sieci gazowej może być bardzo ograniczony.

Źródła:

  1. Fotografia tytułowa: Kopciuch z wakacji! (fot. Anetta Drzeniecka-Osiadacz)
  2. GUS, Dane o procentowym udziale osób korzystających z sieci gazowej w ogólnej liczbie ludności, dostęp on-line: https://bdl.stat.gov.pl/BDL/dane/podgrup/tablica, dostęp: 2020-06-08