Centralna Ewidencja Emisyjności Budynków – cz. 2. Co powinienem wiedzieć?

Dziś rusza ogólnopolska inwentaryzacja emisyjności budynków, realizowana w ramach CEEB. Zapraszamy do zapoznania się z drugą częścią artykułu poświęconego tej inwentaryzacji. W części pierwszej opisaliśmy korzyści jakie daje nam CEEB, dziś skupimy się na obowiązkach jakie z niej wynikają dla nas.

Centralną Ewidencję Emisyjności Budynków (dalej zwaną CEEB) utworzono Ustawą z dnia 28 października 2020 r. o zmianie ustawy o wspieraniu termomodernizacji i remontów oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. 2020 poz. 2127). Za jej stworzenie, wdrożenie i prowadzenie odpowiedzialny jest Główny Inspektor Nadzoru Budowlanego. Natomiast nowe obowiązki zostały nałożone na właścicieli lub zarządzających budynkami lub lokalami.

CEEB – co to takiego?

CEEB to rejestr źródeł ogrzewania o mocy mniejszej niż 1 MW i spalania paliw w poszczególnych budynkach takich jak: domy mieszkalne, budynki użyteczności publicznej i lokale usługowe. W bazie danych znajdą się również informacje o udzielonej wcześniej pomocy publicznej związanej z szeroko rozumianą termomodernizacją oraz świadczeniach udzielonych w ramach pomocy społecznej.

Kogo obowiązuje zgłoszenie?

Zgłoszenia powinna dokonać każda osoba, która posiada w domu urządzenie grzewcze (piec, kocioł grzewczy, kominek czy inne źródło ogrzewania). Może to być właściciel zarówno lokalu/budynku, jak i zarządca budynków (mieszkalnych i niemieszkalnych), w tym jednorodzinnych, wielorodzinnych czy handlowo-usługowych. Zgłoszeniu podlegają wszystkie źródła ogrzewania, które znajdują się w obrębie budynku. Ewidencji Emisyjności Budynków podlegać będą również małe lokalne ciepłownie czy małe zakłady produkcyjne w przypadku, gdy nominalna moc cieplna wykorzystywanego źródła spalania paliw nie przekracza 1 MW. W przypadku, gdy zarządca nieruchomości nie został poinformowany o nowym źródle ogrzewania (np. kominku), obowiązek złożenia deklaracji spoczywa na właścicielu urządzenia grzewczego.

Kiedy należy złożyć deklarację?

Właściciele lub zarządcy budynków, które już istnieją, będą mieli 12 miesięcy na złożenie deklaracji (czyli do końca czerwca 2022 r.). Dla nowo powstałych budynków termin ten będzie wynosił 14dni. W przypadku gdy nastąpi zmiana źródła ogrzewania, właściciel lub zarządca budynku będzie miał 14 dni na dokonanie zmian w złożonej deklaracji.

Baza danych będzie stopniowo i na bieżąco uzupełniana oraz rozwijana etapami do roku 2023. Informacje będzie mógł uzupełnić zarówno właściciel nieruchomości jak i np. kominiarz w czasie kontroli prowadzonych w naszych domach.

W jaki sposób złożyć deklarację?

Deklaracja będzie dostępna zarówno w formie elektronicznej jak i papierowej. Wersję elektroniczną będzie można złożyć za pośrednictwem systemu teleinformatycznego CEEB. Wersję papierową będzie można przesłać listownie lub osobiście złożyć w urzędzie właściwym ze względu na lokalizację budynku, którego ona dotyczy.

Czy można nie złożyć deklaracji?

Jeśli nie złożymy deklaracji w ciągu 12 miesięcy (lub 14 dni dla nowych budynków) możemy liczyć się z mandatem w wysokości do 500 zł lub, w przypadku, gdy sprawa trafi do sądu, z karą administracyjną do 5000 zł.

Jakie informacje będzie zawierała deklaracja?

Zgodnie z ustawą o termomodernizacji (Dz.U. 2008 nr 223 poz. 1459) deklaracja zawiera takie informacje jak:

  1. imię i nazwisko albo nazwę właściciela lub zarządcy budynku lub lokalu oraz adres miejsca zamieszkania lub siedziby;
  2. adres nieruchomości, w obrębie której eksploatowane jest źródło ciepła lub źródło spalania paliw;
  3. informacje o liczbie i rodzaju eksploatowanych w obrębie nieruchomości źródeł ciepła lub źródeł spalania paliw oraz o ich przeznaczeniu i wykorzystywanych w nich paliwach;
  4. numer telefonu właściciela lub zarządcy(opcjonalnie);
  5. adres e-mail (opcjonalnie).

Więcej informacji o CEEB na stronie Głównego Urzędu Nadzoru Budowlanego: https://www.gunb.gov.pl/strona/centralna-ewidencja-emisyjnosci-budynkow-faq