Od 1 stycznia 2022 dla kominków wyłącznie ekoprojekt!

Dyrektywa ekoprojektu

W 2009 r. przyjęto Dyrektywę Parlamentu Europejskiego i Rady 2009/125/WE ustanawiającą ogólne zasady określania wymogów dotyczących produktów związanych z energią. Za taki produkt uważa się każdy towar mający wpływ na zużycie energii nie tylko podczas użytkowania, ale również w trakcie wydobycia surowców, produkcji, dystrybucji, instalacji, konserwacji i utylizacji. Dyrektywa 2009/125/WE w sprawie ekoprojektu jest dyrektywą ramową, co oznacza, że podaje jedynie ogólne zasady wprowadzania do obrotu urządzeń objętych ekoprojektem, a aktami wykonawczymi precyzującymi zapisy dyrektywy jest szereg rozporządzeń obejmujących konkretne typów sprzętów elektrycznych.

Z punktu widzenia ograniczenia emisji ze źródeł grzewczych najważniejsze rozporządzenia opublikowano w 2015 r, ale także regulowane są kwestie emisyjności dla ogrzewaczy CWU:

  • Rozporządzenie Komisji (UE) 2015/1189 z dnia 28 kwietnia 2015 r. w sprawie wykonania dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady 2009/125/WE w odniesieniu do wymogów dotyczących ekoprojektu dla kotłów na paliwo stałe – o którym pisaliśmy tutaj.

  • Rozporządzenie Komisji (UE) 2015/1185 z dnia 24 kwietnia 2015 r. w sprawie wykonania dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady 2009/125/WE w odniesieniu do wymogów dotyczących ekoprojektu dla miejscowych ogrzewaczy pomieszczeń na paliwo stałe, tj. także dla kominków tzw. rekreacyjnych (czyli nierozprowadzających ciepła w całym domu) oraz pieców.

  • Rozporządzenie Komisji (UE) 2015/1188 z dnia 28 kwietnia 2015 r. w sprawie wykonania dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady 2009/125/WE w odniesieniu do wymogów dotyczących ekoprojektu dla miejscowych ogrzewaczy pomieszczeń.

  • Rozporządzenie Komisji (UE) 813/2013 z dnia 2 sierpnia 2013 r. w sprawie wykonania dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady 2009/125/WE w odniesieniu do wymogów dotyczących ekoprojektu dla ogrzewaczy pomieszczeń i ogrzewaczy wielofunkcyjnych.

  • Rozporządzenie Komisji (UE) Nr 814/2013 z dnia 2 sierpnia 2013 r. w sprawie wykonania dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady 2009/125/WE w odniesieniu do wymogów dotyczących ekoprojektu dla podgrzewaczy wody i zasobników ciepłej wody użytkowej.

Od 1 stycznia dla kominków wyłącznie ekoprojekt

Od 1 stycznia 2022 r. zarówno w Polsce, jak i w całej Unii Europejskiej, będzie można wprowadzać do obrotu i użytkować miejscowe ogrzewacze pomieszczeń na paliwo stałe o nominalnej mocy cieplnej nie większej niż 50 kW, które spełniają wymagania Dyrektywy ekoprojektu w odniesieniu do emisyjności cząstek stałych (pyłu).

Rozporządzenie Komisji (UE) 2015/1185 wskazuje szczegółowe wymogi (zaprezentowane w tabeli):

  • w odniesieniu do sezonowej efektywności energetycznej ogrzewania pomieszczeń – czyli wyrażanego w %, stosunku zapotrzebowania na ogrzewanie pomieszczeń zapewnianego przez miejscowy ogrzewacz pomieszczeń na paliwo stałe do rocznego zużycia energii wymaganej do zaspokojenia tego zapotrzebowania;

  • w odniesieniu do emisji cząstek stałych (PM), organicznych związków gazowych (OGC), tlenków azotu (NOx), tlenku węgla (CO);

  • dotyczące informacji o produkcie zawarte w instrukcji i dokumentacji technicznej,

  • dotyczące podania informacji w instrukcji, na stronie internetowej producenta oraz na opakowaniu: „Ten produkt nie może służyć jako podstawowe źródło ogrzewania”.

Wymagania ekoprojektu dla miejscowych ogrzewaczy pomieszczeń określone w Rozporządzeniu Komisji (UE) 2015/1185.

Sezonowa emisja i efektywność
wg ekoprojektu
Pył (PM)Tlenek węgla (CO)Organiczna związki gazowe (OGC)Tlenki azotu (NOx)Sezonowa efektywność energetycz-na
Ogrzewacz (kominek, piec, koza) z zamkniętą komorą spalania wykorzystujący pelet20 mg/m3300 mg/m360 mg/m3200 mg/m379 %
Ogrzewacz (kominek, piec, koza) z zamkniętą komorą spalania lub kuchenka wykorzystujące biomasę inna niż pelet40 mg/m31500 mg/m3120 mg/m3200 mg/m365 %
Ogrzewacz (kominek, piec, koza) z zamkniętą komorą spalania lub kuchenka wykorzystująca węgiel40 mg/m31500 mg/m3120 mg/m3300 mg/m365 %
Ogrzewacz (kominek, piec, koza) z otwartą komorą spalania50 mg/m32000 mg/m3120 mg/m3300 mg/m330 %

Co dalej ze starymi kominkami?

Na chwilę obecną przepisy dotyczą urządzeń nowych, które kupujemy. Jednakże podejmowane uchwały antysmogowe często nakładają na mieszkańców obowiązek wymiany urządzeń grzewczych niespełniających wymagań emisyjnych dla cząstek stałych (pyłu) określonych w ekoprojekcie (patrz tabela poniżej). W wielu województwach dopuszcza się również doposażenie starych kominków w urządzenie zapewniające redukcję emisji pyłu. Pamiętajmy jednak, że z wymianą kominka nie ma co czekać. Nowoczesny kominek to większa sezonowa efektywność energetyczna (czyli zużywamy mniej paliwa do uzyskania tej samej ilości ciepła) i mniejsza emisja szkodliwych substancji.

Termin dostosowania kominków rekreacyjnych do wymogów dyrektywy ekoprojektu zgodnie z obowiązującymi uchwałami antysmogowymi (stan na listopad 2021).

DataObszar wprowadzenia ograniczeń
2018dolnośląskie
2019Gmina Miejska Kraków (całkowity zakaz stosowania paliw stałych)
2020pomorskie
2021lubelskie
2022łódzkie
2023lubuskie (Gorzów Wielkopolski i Zielona Góra), małopolskie, mazowieckie, podkarpackie, śląskie
2024kujawsko-pomorskie
2026wielkopolskie, świętokrzyskie
2027lubuskie
2028zachodniopomorskie
2036opolskie
brak uchwaływarmińsko-mazurskie, podlaskie