Uwaga!! Przekroczenie poziomu alarmowego i ryzyko dalszych przekroczeń dla pyłu zawieszonego PM10 w powietrzu!

Główny Inspektorat Ochrony Środowiska – Regionalny Wydział Monitoringu Środowiska we Wrocławiu zawiadamia, że  w dniu 12.12.2021 r. w Nowej Rudzie wystąpiło przekroczenie poziomu alarmowego  dla pyłu zawieszonego PM10 (150 µg/m3). Poziom stężenia średniodobowego wynosił 155 µg/m3.

W dniu 13.12 2021 r. istnieje ryzyko wystąpienia przekroczenia poziomu informowania dla pyłu PM10 (100 µg/m3). Prognozowane przekroczenie poziomu informowania dla pyłu PM10 obejmuje powiaty: kłodzki, wrocławski i miasto Wrocław.

W dniu 14.12 2021 r. istnieje ryzyko wystąpienia przekroczenia poziomu informowania dla pyłu PM10 (100 µg/m3). Prognozowane przekroczenie poziomu informowania dla pyłu PM10 obejmuje powiat kłodzki.

-> Przyczyną zanieczyszczenia są warunki  meteorologiczne  utrudniające  rozprzestrzenianie się  zanieczyszczeń  w sytuacji  wzmożonej  emisji  z  sektora bytowo-komunalnego

-> Zakres działań zmierzających do ograniczenia przekroczeń został określony przez Zarząd Województwa Dolnośląskiego w Programie ochrony powietrza dla stref w województwie dolnośląskim: https://edzienniki.duw.pl/legalact/2020/4389/. Oznacza to wprowadzenie zadań, nakazów lub zakazów:

  • egzekwowanie  zakazu  palenia  odpadów  zielonych  poprzez wzmożone kontrole,
  • kontrole  gospodarstw  domowych  w  zakresie  przestrzegania zakazu spalania odpadów i przestrzegania uchwał antysmogowych,
  • czasowy zakaz palenia w kominkach w celach rekreacyjnych,
  • zakaz aktywności na zewnątrz dzieci i młodzieży uczących się.

-> Co to oznacza dla mieszkańców? 

W komunikacie zostały określone wrażliwe grupy ludności, możliwe negatywne skutki dla zdrowia oraz zalecane środki ostrożności. Mieszkańcy w  miarę  możliwości  powinni ograniczać  własną  emisję zanieczyszczeń poprzez: ograniczenie korzystania z samochodów osobowych, ograniczenie spalania węgla w piecach, ogrzewanie  mieszkań  lepszym  jakościowo  paliwem.

Komunikat dostępny jest tutaj:https://powietrze.gios.gov.pl/pjp/rwms/content/show/5261