Podsumowanie kontroli palenisk w 2021 roku

Do kontroli pieców domowych uprawniona jest straż miejska/gminna (art. 11 ust. 1 pkt. 8 ustawy o strażach gminnych). Jeżeli w danej miejscowości nie ma straży gminnej, to kontrolę może przeprowadzić urzędnik, który został do tego wyznaczony na podstawie imiennego upoważnienia wydanego przez wójta (burmistrza, prezydenta miasta). Zgodnie art. 379 ustawy Prawo ochrony środowiska wójt (burmistrz, prezydent) sprawują prewencyjną kontrolę przestrzegania tzw. uchwał antysmogowych, czyli mają kompetencje do przeprowadzenia kontroli nawet przy braku podejrzeń naruszenia uchwał.  

Każdy strażnik miejski lub gminny czy też pracownik  urzędu  miejskiego lub gminnego muszą posiadać imienne upoważnienie do prowadzenia kontroli wydane przez wójta (burmistrza, prezydenta miasta). Ponadto na żądanie osoby kontrolowanej, strażnik miejski/gminny powinien okazać legitymację  służbową  w  sposób  umożliwiający  odczytanie i zanotowanie nazwiska strażnika oraz organu, który wydał legitymację.

Kontrole przestrzegania uchwał antysmogowych może przeprowadzać również Policja (art. 1 ust. 2 pkt 4 ustawy o Policji) w przypadku, gdy istnieje podejrzenie (a tym bardziej pewność), że dochodzi do ich naruszenia. Naruszenie tzw. uchwały antysmogowej stanowi wykroczenie w myśl art. 334 POŚ,  toteż uprawnienia Policji do przeprowadzenia kontroli wynikają z faktu podejmowanych przez nich działań mających na celu wykrycie tego wykroczenia lub ścigania sprawców. 

Kontrole Straży Miejskiej w Bydgoszczy

Ekopatrol Straży Miejskiej w Bydgoszczy w 2021 r. przeprowadził 1775 kontroli palenisk pod kątem spalania odpadów oraz przestrzegania przez mieszkańców tzw. uchwały antysmogowej. Najwięcej nieprawidłowości stwierdzono w budynkach wielolokalowych położonych na terenie Śródmieścia oraz Fordonu.

  • Ujawniono 368 przypadków spalania odpadów, głównie pociętych płyt meblowych, ram okiennych, drzwi i ościeżnic.

  • Stwierdzono 520 nieprawidłowości pod kątem przepisów tzw. uchwały antysmogowej, głównie: spalanie drewna o wilgotności przekraczającej 20% (nawet powyżej 60%!!), brak świadectwa jakości paliw stałych, brak dokumentacji technicznej pieca.

  • U blisko 30 przedsiębiorców stwierdzono nieprawidłowości polegające na spalaniu odpadów niebezpiecznych w postaci „przepracowanych” olejów silnikowych lub transformatorowych, zużytych filtrów, zaolejonych szmat, itp. 

Więcej o wynikach kontroli na stronie: http://strazmiejska.bydgoszcz.pl/podsumowanie-kontroli-palenisk-w-2021-roku-w1,220,48529.html

Kontrole Straży Miejskiej Wrocławia

Straż Miejska Wrocławia od 1 stycznia do 30 grudnia 2021 r. przeprowadziła 7504 kontrole palenisk pod kątem spalania odpadów oraz przestrzegania przez mieszkańców tzw. uchwały antysmogowej. Skontrolowano w sumie ponad 4200 pieców.

Kontrole dokonywane są również z wykorzystaniem nowoczesnych dronów z kamerą termowizyjną i głowicami badającymi zawartość dymu. Z powietrza kontrolowane są nie tylko kominy, ale również ogródki działkowe. Wykryte nieprawidłowości są podstawą do przeprowadzenia kontroli w lokalu, gdzie funkcjonariusze mogą zweryfikować wyniki pomiaru i zdecydować o dalszym postępowaniu.

Więcej o wynikach kontroli na stronie: https://zmienpiec.pl/kontrole-strazy-miejskiej-wroclawia

Przypominamy! Spalanie odpadów w domu to łatwy, szybki ale bardzo szkodliwy i niezgodny z prawem proceder, który grozi grzywną do 500 zł, a jeśli sprawa zostanie skierowana do sądu nawet do 5 tys. zł. O spalaniu odpadów w warunkach domowych pisaliśmy tutaj: https://mappingair.meteo.uni.wroc.pl/2020/04/o-spalaniu-odpadow-w-domu/