Kontrola paliw stałych w 2021 roku

W 2021 r. Inspektorzy Inspekcji Handlowej skontrolowali łącznie 940 przedsiębiorców wprowadzających do obrotu paliwa stałe. Kontrola prowadzona była na podstawie przepisów ustawy o systemie monitorowania i kontrolowania jakości paliw.

Świadectwo jakości

Przedsiębiorca w momencie wprowadzania do obrotu paliwa stałego wystawia świadectwo jakości potwierdzające parametry paliwa stałego, które oferuje do sprzedaży oraz poświadcza, że oferowane przez niego paliwo stałe spełnia te wymagania.

Kopia świadectwa jakości poświadczona za zgodność z oryginałem przez przedsiębiorcę jest przekazywana każdemu podmiotowi, który nabywa paliwo stałe. Świadectwo jakości jest przechowywane przez okres 2 lat, licząc od dnia jego wystawienia.

Świadectwo jakości powinno być wystawione zgodnie ze wzorem określonym w rozporządzeniu w sprawie wzoru świadectwa jakości paliw stałych (ryc. 1).

Wzór świadectwa jakości zgodnie z rozporządzeniem

Ryc. 1. Wzór świadectwa jakości zgodnie z rozporządzeniem.

Jakie paliwa stałe mogą być wprowadzane do obrotu?

 • węgiel kamienny, brykiety lub pelety zawierające co najmniej 85% węgla kamiennego (sortymenty grube o wymiarze ziarna 63 ÷ 200 mm: kęsy, kostka, kostka I, kostka II),
 • węgiel kamienny, brykiety lub pelety zawierające co najmniej 85% węgla kamiennego (sortymenty grube o wymiarze ziarna 25 ÷ 80 mm: orzech, orzech I, orzech II),
 • węgiel kamienny, brykiety lub pelety zawierające co najmniej 85% węgla kamiennego (sortymenty średnie o wymiarze ziarna 5 ÷ 40 mm: groszek, groszek I, groszek II),
 • węgiel kamienny, brykiety lub pelety zawierające co najmniej 85% węgla kamiennego (paliwa stałe o wymiarze ziarna 5 ÷ 31,5 mm: ekogroszek),
 • węgiel kamienny, brykiety lub pelety zawierające co najmniej 85% węgla kamiennego bez domieszek mułów węglowych i flotokoncentratów (kwalifikowane paliwa stałe o wymiarze ziarna 3 ÷ 31,5 mm: ekomiał),
 • węgiel kamienny, brykiety lub pelety zawierające co najmniej 85% węgla kamiennego bez domieszek mułów węglowych i flotokoncentratów (miały o wymiarze ziarna 1 ÷ 31,5 mm: miał I, miał II, miał III),
 • węgiel kamienny, brykiety lub pelety zawierające co najmniej 85% węgla kamiennego (antracyt),
 • paliwa stałe otrzymywane w procesie przeróbki termicznej węgla kamiennego,
 • paliwa stałe otrzymywane w procesie przeróbki termicznej węgla brunatnego.
Wyniki kontroli paliw stałych w zakresie świadectw jakości paliw stałych

W 2021 r. Inspekcja Handlowa skontrolowała łącznie 940 przedsiębiorców, w większości przypadków nie stwierdzając naruszeń, tj. przedsiębiorcy zarówno wystawiali jak i przekazywali kopie świadectw jakości konsumentom przy każdym zakupie paliwa stałego.

Uchybienia przy wystawianiu świadectwa jakości dotyczyły:

 • nie podawano systemu certyfikacji lub innego dokumentu stanowiącego podstawę do uznania, że określony rodzaj paliwa stałego, dla którego wystawiane jest świadectwo jakości spełnia wymagania jakościowe,
 • błędnie podawano rodzaj paliwa stałego,
 • nie podawano daty i miejsca wystawienia świadectwa jakości,
 • brakowało podpisu przedsiębiorcy wystawiającego świadectwo jakości lub osoby upoważnionej,
 • brakowało oświadczenia, że paliwo stałe dla którego jest wystawiane świadectwo jakości spełnia wymagania jakościowe określone w przepisach wydanych na podstawie art. 3a ust. 2 ustawy o systemie monitorowania i kontrolowania jakości paliw,
 • brakowało numeru REGON,
 • itp.

Inspektorzy Inspekcji Handlowej wystawili 49 decyzji wymierzających kary przedsiębiorcom na łączną kwotę 662 006,00 zł – przyczyną było brak wystawienia świadectwa jakości paliwa stałego przez przedsiębiorcę i nie przekazywanie jego kopii konsumentom przy każdym zakupie paliwa stałego.

Wyniki kontroli jakości paliw stałych

W 2021 r. Inspekcja Handlowa przeprowadziła 487 kontroli jakości paliw stałych, w których pobranych zostało 489 próbek paliw stałych.

34 próbki nie spełniały wymagań jakościowych określonych w rozporządzeniu w sprawie wymagań jakościowych dla paliw stałych, co stanowi 6,9% zbadanych w tym zakresie. Niezgodności dotyczyły poniższych parametrów:

 • wymiar nadziarna (11 próbek),
 • wymiar podziarna (18 próbek),
 • zawartość wilgoci całkowitej (3 próbki),
 • zdolność spiekania (2 próbki),
 • zawartość wartości opałowej (3 próbki),
 • zawartość popiołu (3 próbki),

przy czym zdarzały się również przypadki gdzie wymagań nie spełniały 2 lub 3 parametry. Ujawnione nieprawidłowości, tj. wprowadzenie do obrotu paliw stałych niespełniających wymagań jakościowych określonych w rozporządzeniu w sprawie wymagań jakościowych dla paliw stałych stanowiły podstawę do skierowania przez wojewódzkich inspektorów Inspekcji Handlowej do właściwych miejscowo prokuratur zawiadomień o podejrzeniu popełnienia przestępstwa.

67 próbek nie spełniało zadeklarowanych przez przedsiębiorców wartości przedstawionych w świadectwach jakości, co stanowi prawie 14% zbadanych w tym zakresie. Niezgodności dotyczyły poniższych parametrów:

 • zawartość popiołu (14 próbek),
 • zawartość wilgoci całkowitej (16 próbek),
 • zawartość podziarna (26 próbek),
 • zawartość nadziarna (11 próbek),
 • zawartość siarki całkowitej (2 próbki),
 • zawartość wartości opałowej (8 próbek),
 • zdolność spiekania (8 próbek),
 • zawartość części lotnych (7 próbek),

przy czym zdarzały się również przypadki gdzie wymagań nie spełniały 2 lub 3 parametry. Inspektorzy Inspekcji Handlowej wystawili 63 decyzje wymierzające kary przedsiębiorcom na łączną kwotę 578 000,00 zł – ponieważ paliwa stałe nie spełniały wartości deklarowanych w świadectwach jakości.

Jeżeli masz wątpliwości co do jakości węgla kamiennego, brykietu czy peletu jaki kupiłeś, skontaktuj się z Inspekcją Handlową.

Źródło:

https://uokik.gov.pl/aktualnosci.php?news_id=18287&news_page=1