Wiosenne i jesienne dymy…

Czy możemy palić ogniska w swoim ogrodzie?

Pierwsze dni wiosny i jesień to czas intensywnej pracy w naszych przydomowych ogrodach i ogródkach działkowych. Pojawia się jednak problem co zrobić ze zgromadzonymi liśćmi, gałęziami czy koszoną trawą. Niestety bardzo często decydujemy się na to żeby je spalić.

Pamiętajcie!!!

Polskie prawo dopuszcza spalanie gromadzonych pozostałości roślinnych poza instalacjami i urządzeniami, lecz jedynie wówczas, gdy nie są one objęte obowiązkiem selektywnego zbierania (1). Należy jednak pamiętać, że ustawa o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (2) wraz z rozporządzeniem dotyczącym selektywnego zbierania wybranych frakcji odpadów (3) zobowiązuje wszystkich obywateli do segregowania odpadów, także bioodpadów, a gminy do ich selektywnego zbierania.

Regulacje dotyczące obowiązku selektywnego zbierania odpadów komunalnych ulegających biodegradacji, w tym odpadów zielonych, pojawiają się również w Regulaminie utrzymania czystości i porządku danej gminy. Wówczas spalanie odpadów zielonych w ogniskach jest niedopuszczalne. Dodatkowo §68 regulaminu Rodzinnych Ogrodów Działkowych, uchwalony przez Krajową Radę Polskiego Związku Działkowców, zabrania na terenie ogródków działkowych spalania wszelkich odpadów i resztek roślinnych (4).

Spalanie trawy, liści czy gałęzi w przydomowych ogródkach, a także innych odpadów powstałych po jesiennych lub wiosennych porządkach wbrew zakazom grozi karą grzywny w wysokości od 500 do 5000 zł (5, 6, 7).

Spalanie liści prowadzi do zanieczyszczenia powietrza, problemów zdrowotnych oraz zagrożenia pożarowego. Ze względu na wilgoć, która jest zwykle uwięziona w liściach, mają one tendencję do powolnego spalania, w wyniku czego wytwarzają duże ilości unoszących się w powietrzu cząstek m.in. drobne cząsteczki pyłu (PM10, PM2.5) i sadzy, a także węglowodorów i tlenku węgla. Cząsteczki stałe mogą wnikać głęboko w tkanki płucne i powodować kaszel, świszczący oddech, ból w klatce piersiowej, duszność, a czasem długotrwałe problemy z oddychaniem. Niektóre węglowodory wywołują podrażnienie oczu, nosa, gardła czy płuc. Tlenek węgla jest absorbowany do krwiobiegu przez płuca i łączy się z czerwonymi krwinkami, w efekcie zmniejszając ilość tlenu, którą czerwone krwinki mogą wchłonąć i dostarczyć do tkanek (8).

Co zrobić z opadłymi liśćmi? Możesz po prostu zostawić liście na ziemi i przejechać po nich kosiarką, zwłaszcza jeśli używasz kosiarki z ostrzem mulczującym do rozdrabniania drobnych cząstek liści. Ściółka z liści zapewni trawnikowi składniki odżywcze. Rozdrobnione liście można również wykorzystać jako ściółkę wokół roślin ogrodowych. Ściółki zapewniają wiele korzyści, w tym ograniczają kiełkowanie nasion chwastów i ich rozwój, przeciwdziałają nadmiernemu nagrzewaniu się gleby oraz jej wysychaniu, zmniejszając parowanie wody. Jesienią trochę liści można przekopać w warzywniku – do wiosny nie będzie po nich śladu. Można również rozpocząć kompostowanie zgrabionych liści.

Jeśli nie chcemy kompostować odpadów zielonych to należy je umieścić w punkcie składowania odpadów zielonych, wrzucić do specjalnego kontenera lub zbierać w specjalne worki, które odbierają służby miejskie odpowiedzialne za u trzymanie czystości.

  1. Art. 31 ust. 7 Ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (t.j. Dz. U. z 2020 r., poz. 797 z późniejszymi zmianami).
  2. Ustawa z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (t.j. Dz. U. z 2020 r., poz. 1439).
  3. § 3 Rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 29 grudnia 2016 r. w sprawie szczegółowego sposobu selektywnego zbierania wybranych frakcji odpadów (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 2028).
  4. Stowarzyszenie Ogrodowe, Polski Związek Działkowców Krajowa Rada, Regulamin Rodzinnego Ogrodu Działkowego, Krajowa Rada Polskiego Związku Działkowców.
  5. Art. 191 Ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (t.j. Dz. U. z 2020 r., poz. 797 z późniejszymi zmianami).
  6. Art. 51 § 1, art. 82 § 1 pkt. 1, art. 145 Ustawy z dnia 20 maja 1971 r. Kodeks wykroczeń (t.j. Dz. U. z 2019 r., poz. 821 z późniejszymi zmianami).
  7. Art. 144 Ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (t.j. Dz. U. z 2019 r., poz. 1145 z późniejszymi zmianami).
  8. EPA, 1992, Residental leaf burning an inhealthy solution to leaf disposal, EPA-452/F-92-007.