Ryzyko przekroczenia poziomu informowania dla pyłu PM10

Główny Inspektorat Ochrony Środowiska/Regionalny Wydział Monitoringu Środowiska w Bydgoszczy zawiadamia, że 28.02.2023 r. istnieje ryzyko przekroczenia poziomu informowania dla pyłu zawieszonego PM10 (150 µg/m3) w Grudziądzu.

Przewidywany czas trwania ryzyka: Od godz. 9.00 do godz. 24.00 dnia 28.02.2023 r.

Przyczyną zanieczyszczenia są warunki meteorologiczne utrudniające rozprzestrzenianie się zanieczyszczeń  w sytuacji  wzmożonej  emisji  z  sektora bytowo-komunalnego.

 Zakres działań zmierzających do ograniczenia przekroczeń został określony przez Zarząd  Województwa  w  Programach ochrony powietrza (POP) http://www.edzienniki.bydgoszcz.uw.gov.pl/legalact/2020/3479/. Oznacza to wprowadzenie zadań, zaleceń, nakazów lub zakazów:

 • zalecenie niestosowania dmuchaw do sprzątania,
 • wzmożone kontrole  w  zakresie  przestrzegania  zakazu  spalania  odpadów w urządzeniach nie przeznaczonych do tego celu,
 • nakaz zraszania pryzm materiałów sypkich w celu wyeliminowania pylenia,

 Działania operacyjne określone przez Zarząd Województwa Kujawsko – Pomorskiego w planach działań krótkoterminowych, mające na celu redukcję:

 1. emisji powierzchniowej:
 2. czasowy zakaz palenia w kominkach, jeżeli nie stanowią one jedynego źródła ogrzewania mieszkań w okresie grzewczym,
 3. wzmożenie kontroli w zakresie przestrzegania zapisów wynikających z tzw. uchwały antysmogowej (o której mowa w art. 96 ustawy Prawo ochrony środowiska) obowiązującej na terenie strefy,
 4. emisji liniowej:
 5. ewentualny zakaz wjazdu samochodów na wyznaczone obszary w centrum miast,
 6. wprowadzenie darmowej komunikacji publicznej w czasie

 Co to oznacza dla mieszkańców? 

W komunikacie zostały określone wrażliwe grupy ludności, możliwe negatywne skutki dla zdrowia oraz zalecane środki ostrożności. Mieszkańcy w miarę możliwości powinni ograniczać własną emisję zanieczyszczeń poprzez:

 • ograniczenie korzystania z samochodów osobowych na rzecz komunikacji publicznej lub przemieszczania się pieszo lub rowerem,
 • rezygnację korzystania z kominków opalanych drewnem w przypadku, jeżeli nie jest to jedyne źródło ogrzewania pomieszczeń mieszkalnych.

 

Komunikat dostępny tutaj: https://powietrze.gios.gov.pl/pjp/rwms/content/show/9957