Spadek emisji CO2 pod wpływem COVID-19

Ditlenek węgla jest jednym z najważniejszych gazów cieplarnianych, odgrywającym kluczową rolę w kształtowaniu klimatu kuli ziemskiej. Źródłem CO2 są zarówno procesy naturalne, jak i antropogeniczne (spalanie paliw kopalnych, zmiana sposobu użytkowania gruntów). Ze względu na ograniczenie działalności gospodarczej w 2020, spowodowane epidemią COVID-19, przewiduje się zmniejszenie zapotrzebowania na paliwa kopalne o 2,3%, a w efekcie obniżenie emisji CO2 [3]. Najnowsze dane pomiarowe stężenia ditlenku węgla w atmosferze Ziemi prowadzone na stacji Mauna Loa (Hawaje) wskazują, iż obserwowana spadkowa dynamika zmian cyklu węglowego w 2020 roku jest największa w historii obserwacji [1]. Według prognoz, ze względu na pandemię COVID-19, która doprowadziła do spowolnienia działalności przemysłowej na całym świecie, emisja CO2 ze spalania paliw kopalnych w tym roku może spaść nawet o 4–5,5%.[2].


Zmiany stężeń CO2 (ppm) odnotowane od 1 stycznia 2020 (linia czerwona), na tle profili rocznej zmienności CO2 od roku 1975 (kolor szary).

Czy obecny spadek stężeń CO2 może wpłynąć na klimat?

Większość prognoz emisji CO2 wskazuje, że oczekiwany zakres redukcji emisji w 2020 r. jest zdecydowanie za mały, aby istotnie wpłynąć na klimat Ziemi, a tym bardziej na globalne zmiany klimatu. Przewiduje się, że po kryzysie związanym z pandemią ponowny wzrost gospodarki będzie skutkował wzrostem emisji CO2 do poprzednich poziomów. Nawet dziś, gdy miliony ludzi na całym świecie pozostają w domach, światowa gospodarka zużywa ogromne ilości paliw kopalnych i emituje duże ilości CO2.


Zmiany stężeń CO2 (ppm) odnotowane od roku 2015 w obserwatorium Manua Loa, na czerwono zaznaczono dane z roku 2020.

Ponadto CO2 ma na tyle długi czas przebywania w atmosferze (50-200 lat), że roczny spadek jego emisji nie powinien wpłynąć na radykalną zmianę tempa wzrostu stężenia ditlenku węgla w atmosferze ziemskiej. Zgodnie z prognozami Organizacji Narodów Zjednoczonych, utrzymanie globalnego wzrostu temperatury poniżej 1,5 stopnia wymagałoby znacznie większej redukcji emisji – o 7,6% rocznie w ciągu następnej dekady [4].

  1. Global Monitoring Laboratory. Trends in Atmospheric Carbon Dioxide., [dostęp: https://www.esrl.noaa.gov/gmd/ccgg/trends/].
  2. E&E News. Coronavirus is reducing CO2. Why that’s worrisome., [dostęp: https://www.eenews.net/stories/1062893583?fbclid=IwAR3a40dYTkuTU7hcIiMQ8bIKteli96TwpGUSQzUim-xRzuq19nRzlOAjhZ4].
  3. The Guardian., [dostęp: https://www.theguardian.com/environment/2020/apr/12/global-carbon-emisions-could-fall-by-record-25bn-tonnes-in-2020].
  4. UN Environment Programme. Emissions Gap Report 2019., [dostęp: https://www.unenvironment.org/interactive/emissions-gap-report/2019/].