Emisja z rolnictwa

Według danych z Głównego Urzędu Statystycznego powierzchnia użytków rolnych w Polsce w 2018 roku wynosiła 14,7 mln ha, co stanowiło ponad 45 % powierzchni naszego kraju. W tym samym roku liczba zwierząt gospodarskich wynosiła 6,2 mln bydła (w tym 2,4 mln krów) oraz 11,8 mln trzody chlewnej. To wszystko wpływa na krajowy bilans emisji!

Gdy zajrzymy do raportu „Krajowy bilans emisji SO2, NOx, CO, NH3, NMLZO, pyłów, metali ciężkich i TZO za lata 2015 – 2017”, który został przygotowany przez Instytut Ochrony Środowiska – Państwowy Instytut Badawczy (IOŚ PIB) oraz Krajowy Ośrodek Bilansowania i Zarządzania Emisjami (KOBiZE), możemy zobaczyć, że w roku 2017 roku emisja z rolnictwa odpowiadała za 8 % całkowitej emisji NOx (wiąże się to m.in. z użyciem oleju napędowego przez maszyny rolnicze), 15 % całkowitej emisji Niemetanowych Lotnych Związków Organicznych (NMLZO), 15 % całkowitego pyłu zawieszonego TSP, oraz 94 % całkowitej emisji amoniaku. Ta ostatnia dotyczy w 78 % zwierząt gospodarskich, które poprzez produkcję odchodów uwalniają do powietrza duże ilości amoniaku (więcej o tym tutaj!) oraz w 22 % uprawy roślin co związane jest z użyciem nawozów azotowych.

Ciekawostka!

Rolnictwo jest też sektorem, który uwalnia dużą ilość gazów cieplarnianych. Prawie 30 % emisji metanu oraz ponad 79 % emisji podtlenku azotu w Polsce jest uwalniana właśnie przez rolnictwo.

Zdjęcie główne: Photo by Heiko Janowski on Unsplash