COVID-19 i pył zawieszony

Jednym z wyraźnie widocznych efektów pandemii COVID-19 są spadki stężeń tlenków azotu, zaobserwowane np. w Chinach czy w Europie, związane z powszechną kwarantanną obowiązującą w wielu krajach (pisaliśmy o tym tutaj i tutaj). W wyniku kwarantanny nastąpiła m.in. znaczna redukcja spalania paliw ropopochodnych (jedno z głównych źródeł NOX w powietrzu) w związku z ograniczeniem aktywności ludzkiej oraz ograniczeniami produkcji przemysłowej i innej działalności gospodarczej.

Artykuł na stronie NASA Earth Observatory pokazuje, że ograniczenia związane z pandemią COVID-19 mogą wpływać również na stężenia zanieczyszczeń pyłowych w powietrzu (aerozol atmosferyczny). Taką sytuację odnotowano np. w Indiach, gdzie od 25 marca 2020 wprowadzono kwarantannę obejmującą cały, liczący 1,3 mld mieszkańców kraj.

Przestrzenna zmienność optycznej gęstości aerozolu atmosferycznego nad Indiami, zmierzona przy pomocy pomiarów satelitarnyc

Przestrzenna zmienność optycznej gęstości aerozolu atmosferycznego nad Indiami, zmierzona przy pomocy pomiarów satelitarnych (Terra/MODIS). Pierwsze pięć map pokazuje dane uśrednione w okresie 31.03 – 05.04, dla lat 2016 – 2020, na mapie szóstej przedstawiono odchylenia danych z roku 2020 względem średniej z lat 2016 – 2020. Źródło: NASA Earth Observatory

Ograniczenia, tak jak w innych krajach, dotknęły wszystkich mieszkańców i wszystkie gałęzie gospodarki. Spowodowało to oczywiście redukcję emisji z transportu, opalanych węglem elektrowni i innych zakładów przemysłowych, czy będącej wynikiem działalności rolniczej. Obserwowane spadki stężeń dotyczą nie tylko związków azotu, ale również pyłów, składających się w dużej mierze z sadzy, będącej produktem spalania węgla i innych paliw stałych na cele energetyczne i gospodarcze, oraz pochodzącej z działalności rolniczej np. wypalania pól. Redukcję stężeń aerozolu atmosferycznego potwierdzają pomiary satelitarne, na poprawę jakości powietrza wskazują również naziemne pomiary stężeń pyłu zawieszonego.

Optyczna gęstość aerozolu atmosferycznego nad północnymi Indiami, zmierzona przy pomocy pomiarów satelitarnych

Optyczna gęstość aerozolu atmosferycznego nad północnymi Indiami, zmierzona przy pomocy pomiarów satelitarnych (Terra/MODIS). Brązowa linia pokazuje dane dla roku 2020, linia czarna – wartości średnie dla lat 2016 – 2019. Źródło: NASA Earth Observatory

Zmienność średnich, minimalnych i maksymalnych dobowych stężeń PM2.5, zmierzonych w placówce dyplomatycznej USA, w Mumbaju, od początku 2020 r.

Zmienność średnich, minimalnych i maksymalnych dobowych stężeń PM2.5, zmierzonych w placówce dyplomatycznej USA, w Mumbaju (Indie), od początku 2020 r. Oprac. zespół projektu LIFE-MAPPINGAIR/PL na podstawie danych z AirNow.gov

Zjawisko jest bardzo wyraźnie widoczne w północno-zachodniej części Indii, na Nizinie Hindustańskiej. Jak podają specjaliści z NASA, obserwowana obecnie zawartość aerozoli w powietrzu nad tym obszarem jest najniższa od 20 lat. Jako ciekawostkę przytaczają, że z powodu czystego powietrza, mieszkańcy indyjskiego stanu Pendżab pierwszy raz od wielu lat mogą ujrzeć szczyty Himalajów.

Źródła:

  1. NASA Earth Observatory, Airborne Particle Levels Plummet in Northern India, Image of the Day for April 21, 2020, https://earthobservatory.nasa.gov/images/146596/airborne-particle-levels-plummet-in-northern-india?utm_source=carousel&utm_campaign=home, dostęp: 22.04.2020, godz. 20:00
  2. CNN Travel, People in India can see the Himalayas for the first time in ‘decades,’ as the lockdown eases air pollution, Rob Picheta, CNN, Updated 9th April 2020, https://edition.cnn.com/travel/article/himalayas-visible-lockdown-india-scli-intl/index.html, dostęp: 22.04.2020, godz. 20:00
  3. AirNow Department of State, https://www.airnow.gov/international/us-embassies-and-consulates/, dostęp: 22.04.2020, godz. 20:00
  4. NASA Earth Observatory, Aerosol Optical Depth, https://earthobservatory.nasa.gov/global-maps/MODAL2_M_AER_OD, dostęp: 22.04.2020, godz. 20:00