O pyle zawieszonym w województwie kujawsko-pomorskim

Uchwały antysmogowe mają na celu poprawę jakości powietrza. Dotyczą one mieszkańców i innych podmiotów, które wykorzystują urządzenia grzewcze na paliwa stałe (o mocy poniżej 1 MW) zarówno do ogrzewania jak i podgrzewania wody użytkowej. Uchwała taka od roku 2019 obowiązuje również w województwie kujawsko-pomorskim. Zakłada ona m.in. stopniowe wycofywanie z eksploatacji urządzeń o małej efektywności energetycznej, powodującej znaczna emisję zanieczyszczeń – w tym śmiertelnie groźnego pyłu zawieszonego i rakotwórczego benzo(a)pirenu. W pierwotnym brzmieniu uchwały termin na wymianę najbardziej szkodliwych, pozaklasowych „kopciuchów” miał upłynąć już z końcem 2023 roku. Niestety, obecnie trwają rozmowy nad zmianami w uchwale zezwalającymi na użytkowanie kopciuchów przez kolejne 6 lat. W świetle tych planów warto zastanowić się, czy ograniczenia w stosowaniu złej jakości paliw stałych i stopniowa wymiana źródeł ciepła przynosi efekty.

Jakie są źródła zanieczyszczeń powietrza w województwie?

Dominującym źródłem zanieczyszczeń powietrza pyłem zawieszonymi PM10 i PM2.5 oraz benzo(a)pirenem w woj. kujawsko-pomorskim jest emisja z sektora komunalno-bytowego, czyli emisja zanieczyszczeń z kominów domów ogrzewanych indywidulanie (ryc. 1). Przyczyną jest m.in. spalanie paliw stałych (węgla, drewna).

Ryc. 1.  Udziały źródeł emisji w poszczególnych zanieczyszczeniach powietrza w woj. kujawsko-pomorskim w 2022 r. (źródło: Główny Inspektorat Ochrony Środowiska, 2023, Roczna ocena jakości powietrza w województwie kujawsko-pomorskim. Raport wojewódzki za rok 2022, Regionalny Wydział Monitoringu w Bydgoszczy, Bydgoszcz,).

Odnotowany od 2020 r. spadek zużycia węgla kamiennego na rzecz wzrostu zużycia gazu ziemnego w gospodarstwach domowych (ryc. 2) może być spowodowany zmianami w strukturze eksploatacji urządzeń grzewczych, na którą wpłynęły m.in.:

  • zmiany w przepisach pozwalające wyeliminować z użytku najgorszej jakości paliwa stałe (węgiel brunatny, miał węglowy, muł i flotokoncentrat) i urządzenia (tzw. kopciuchy),

  • wzmożone akcje edukacyjne informujące o negatywnym wpływie zanieczyszczeń powietrza na zdrowie,

  • programy wsparcia umożliwiające osobom o niższych dochodach wymianę instalacji na niskoemisyjną.

Należy również zwrócić uwagę na wyraźny trend spadkowy sumarycznego zużycia węgla kamiennego i gazu ziemnego w ostatnich kilku latach (rys. 2).

Ryc. 2. Zużycie węgla kamiennego i gazu ziemnego w gospodarstwach domowych w woj. kujawsko-pomorskim wyrażone w jednostce energii [TJ] (przy założeniu średniej wartości opałowej węgla na poziomie 25 MJ/kg) na tle rocznej wartości liczby stopniodni grzania (stacja Wrocław dla woj. dolnośląskiego, stacja Toruń dla woj. kujawsko-pomorskiego) dla temperatury bazowej Tb=18oC i temperatury granicznej Tgr=15oC obliczonej wg EUROSTAT (obliczenia własne na podstawie danych: GUS 2013-2021, IMGW i Dopke J.).

Wg analizowanych danych trend ten związany był nie tylko z coraz łagodniejszymi zimami, ale wpłynęły na niego również inne czynniki. Widać to wyraźnie w danych dla roku 2021, gdy wzrost liczby stopniodni grzania (sugerujący zwiększone zapotrzebowanie na ciepło) nie przełożył się na adekwatny wzrost zużycia węgla i gazu. Naszym zdaniem należy założyć, że w tym sezonie analizowane nośniki energii uzupełnione zostały innymi, alternatywnymi źródłami ciepła. Jakimi – tu niestety brakuje danych.

Zmienność stężenia pyłu zawieszonego PM10 w wieloleciu 2013-2022

Dostępne dane ze stacji GIOŚ działających w województwie kujawsko-pomorskim w ostatnim dziesięcioleciu wskazują, że po roku 2014 na stacjach tych roczny poziom dopuszczalny dla stężeń pyłu PM10 (40 µg/m3) nie był przekraczany (ryc. 3). To oczywiście korzystna sytuacja, należy jednak zauważyć, że na wszystkich stacjach rokrocznie przekraczane były rekomendacje WHO odnośnie średniorocznych stężeń pyłu PM10 (wynoszą one 20 µg/m3 do roku 2020 i 15 µg/m3 od 2021 r.).

Ryc. 3. Średnioroczne stężenie pyłu zawieszonego PM10 w latach 2013-2022 w wybranych stacjach PMŚ w woj. kujawsko-pomorskim (źródło: opracowanie własne na podstawie danych GIOŚ).

Należy również zauważyć, że mimo dotrzymania norm rocznych dla PM10, w analizowanym wieloleciu wielokrotnie przekraczany był poziom dopuszczalny dla stężeń 24-godzinnych (wynosi on nie więcej niż 35 dni ze stężeniem średnim dobowym wyższym od 50 µg/m3) (Ryc. 4). Pozytywnie wyróżnia się jedynie rok 2022, w którym liczba ta nie została przekroczona na żadnej ze stacji województwa. Stanowi to znaczną poprawę w stosunku do początku badanego okresu.

Podobny obraz dotyczy również przekroczeń dopuszczalnego średniego dobowego stężenia PM10 rekomendowanego przez WHO ze względu na zagrożenie zdrowia człowieka (wynosił on 50 µg/m³ do 2020 r, 45 µg/m³ od 2021 r.).

Ryc. 4. Liczba dni z przekroczeniem normy WHO dla pyłu PM10 (50 µg/m³ do 2020 r, 45 µg/m³ od 2021 r.) oraz polskiej normy PL (50 µg/m³) w wieloleciu 2013-2022 w woj. kujawsko-pomorskim (źródło: opracowanie własne na podstawie danych GIOŚ).

W przypadku pyłu PM10 zauważalny jest charakterystyczny roczny rozkład stężeń tego zanieczyszczenia (Ryc. 5) – ich wzrost w miesiącach zimowych, gdy następuje wzrost zużycia paliw stałych na cele grzewcze oraz spadek w okresie letnim.

Ryc. 5. Stężenia średniomiesięczne pyłu zawieszonego PM10 w wieloleciu 2013-2022 w woj. kujawsko-pomorskim  (źródło: opracowanie własne na podstawie danych GIOŚ).

W przypadku przebiegów dobowych można zauważyć dwa okresy charakteryzujące się wyższymi stężeniami niż podczas całej reszty dnia (ryc. 6). Pierwszym z nich są godziny około poranne, drugim godziny około wieczorne. Na stacjach komunikacyjnych główny wpływ na wzrost stężenia ma szczyt komunikacyjny związany z większym spalaniem paliw płynnych podczas transportu. W przypadku stacji tła miejskiego na wzrost stężenia zanieczyszczeń wpływa zwiększone zapotrzebowanie na ciepło, a tym samym wzrost zużycia paliw stałych w urządzeniach grzewczych. Dotyczy to zwłaszcza szczytu wieczornego, który jest wyraźnie wyższy od porannego. Dzieje się tak m.in. ze względu na dłuższy czas naszej aktywności (i zapotrzebowania na ciepło) podczas popołudniowego i wieczornego przebywania w domu.

Ryc. 6.  Przebiegi dobowe pyłu zawieszonego PM10 w wieloleciu 2013-2022 w woj. kujawsko-pomorskim  (źródło: opracowanie własne na podstawie danych GIOŚ).

Ryc. 7. Frekwencja występowania dni według odnotowanej klasy jakości powietrza zgodnie z Polskim Indeksem Jakości Powietrza dla pyłu PM10 w wieloleciu 2013-2022 (źródło: opracowanie własne na podstawie danych GIOŚ).

Przez większość roku w badanym okresie stężenie pyłu zawieszonego PM10 mieściło się w klasie bardzo dobrej oraz dobrej wg Polskiego Indeksu Jakości Powietrza (ryc. 7) – do opracowania danych przyjęto obowiązujące od 2019 r.[1] bardziej restrykcyjne zakresy stężeń dla wyznaczania klas jakości powietrza.

Wzrost zapotrzebowania na ciepło w chłodnych miesiącach w ciągu roku oraz wzrost stężenia PM10 w tych samych miesiącach wskazuje na konieczność zwrócenia uwagi na tendencję spadkową stężenia PM10 w powietrzu na badanym obszarze w ostatnim 10-leciu (ryc. 8). Oprócz uwarunkowań pogodowych (coraz łagodniejsze zimy) może być to m.in. efektem wprowadzenia uchwałami antysmogowymi ograniczeń związanych ze stosowaniem złej jakości paliw i przestarzałych urządzeń grzewczych.

Ryc. 8. Średnie stężenie pyłu zawieszonego PM10 w sezonie grzewczym (od października do marca) w wieloleciu 2013-2023 (źródło: opracowanie własne na podstawie danych GIOŚ).

Sezony grzewcze 2016/2017 oraz 2020/2021 na większości analizowanych stacji pomiarowych charakteryzowały się wyższymi stężeniami pyłu PM10 w stosunku do sezonu poprzedniego i następnego. W tym też okresie wystąpiła największa liczba dni z jakością powietrza powyżej klasy umiarkowanej, czyli ze stężeniem PM10 powyżej 50 µg/m³ (ryc. 9), a także odnotowano najwięcej dni z przekroczeniem poziomu informowania (100 µg/m³) i poziomu alarmowego (150 µg/m³) (tab. 1). W sezonie 2022/2023 w wybranych stacjach pomiarowych woj. kujawsko-pomorskiego nie odnotowano przekroczenia poziomów alertowych.

Ryc. 9. Liczba dni z jakością powietrza powyżej klasy umiarkowanej w okresie grzewczym (od października do marca) w wieloleciu 2013-2023 w woj. kujawsko-pomorskim (źródło: opracowanie własne na podstawie danych GIOŚ).

Tab. 1. Liczba dni z przekroczeniem poziomu informowania i poziomu alarmowego PM10 w woj. kujawsko-pomorskim w sezonie grzewczym (tj. od października do marca) (źródło: opracowanie własne na podstawie danych GIOŚ).

Zmienność stężenia pyłu zawieszonego PM2,5 w wieloleciu 2013-2022

Groźniejszą frakcją pyłu ze względu na zdrowie człowieka jest pył drobny o średnicy mniejszej od 2,5 µm (PM2,5). W jego skład wchodzi przede wszystkim sadza oraz inne produkty powstałe w procesach spalania. Tak jak w przypadku PM10, głównym źródłem jego emisji są procesy spalania poza przemysłem, tj. głównie ogrzewanie w sektorze komunalno-bytowym (ryc. 1). Niestety, stanowisk sieci GIOŚ na których wykonywane są pomiary PM2.5 jest znacznie mniej, niż stanowisk pomiaru PM10.

W ostatniej dekadzie w woj. kujawsko-pomorskim (ryc. 10) występowały przekroczenia rocznej dopuszczalnej normy jakości powietrza dla pyłu zawieszonego PM2,5 wynoszącej:

  • 25 μg/m3 do roku 2019,
  • 20 μg/m3 od roku 2020.

Ryc. 10. Średnioroczne stężenie pyłu zawieszonego PM2,5 w latach 2013-2022 w wybranych stacjach PMŚ w woj. kujawsko-pomorskim (źródło: opracowanie własne na podstawie danych GIOŚ).

Niestety roczny poziom pyłu PM2,5 rekomendowany przez Światową Organizację Zdrowia (WHO) (tj. 10 µg/m3 do roku 2020 i 5 µg/m3 od 2021 r.), poniżej którego ryzyko wystąpienia negatywnych skutków dla zdrowia ludzi jest minimalne, był i jest przekraczany we wszystkich omawianych stacjach pomiarowych (ryc. 10). Zaostrzenie norm w 2021 r. spowodowało znaczny wzrost liczby dni z przekroczeniami w stosunku do lat poprzednich (ryc. 11). Największa liczba dni z przekroczeniem normy WHO odnotowana została w 2021 r. na stacji komunikacyjnej we Włocławku przy ul. Okrzei (198 dni). W stosunku do lat ubiegłych znaczny spadek liczby dni z przekroczeniem normy WHO odnotowano w roku 2020, co, oprócz uwarunkowań meteorologicznych, może być spowodowane m.in. wprowadzeniem ograniczeń w przemieszczaniu się  związku z pandemią COVID-19, a także zakazem w użytkowaniu paliw złej jakości wprowadzonym w uchwale antysmogowej od 2018 r. i zakazem sprzedaży detalicznej najgorszych jakościowo paliw (od 2018 r. mułów węglowych, flotokoncentratów i ich mieszanek, zaś od 2020 r. węgla brunatnego i mułów węglowych) wynikającym z zapisów Ustawy o systemie monitorowania i kontrolowania jakości paliw.

Ryc. 11.  Liczba dni z przekroczeniem normy WHO dla pyłu PM2,5 (25 µg/m³ do 2020 r, 15 µg/m³ od 2021 r.) w wieloleciu 2013-2022 w woj. kujawsko-pomorskim (źródło: opracowanie własne na podstawie danych GIOŚ).

W przypadku pyłu PM2,5 (tak jak i PM10) zauważalny jest charakterystyczny roczny rozkład stężeń zanieczyszczeń (Ryc. 12) – ich wzrost w miesiącach zimowych, gdy następuje wzrost zużycia paliw stałych na cele grzewcze oraz spadek w okresie letnim.

Ryc. 12. Stężenia średniomiesięczne pyłu zawieszonego PM2,5 w wieloleciu 2013-2022 w woj. kujawsko-pomorskim  (źródło: opracowanie własne na podstawie danych GIOŚ).

Porównując stężenia pyłu PM2.5 i pyłu PM10 mierzone w tym samym miejscu, możemy stwierdzić, że w różnych miesiącach w ciągu roku ich wzajemny stosunek zmienia się (ryc. 13). W miesiącach chłodnych pył PM2.5 stanowi nawet 90% pyłu PM10, w miesiącach ciepłych natomiast zawartość PM2.5 nie przekracza 70%.

Wysoka zawartość pyłu PM2.5 w pyle PM10 obserwowana w trakcie trwania sezonu grzewczego (jesień – zima) wynika z oddziaływania niskiej emisji (spalanie węgla i drewna na cele grzewcze i podwyższona emisja bardzo drobnych cząstek sadzy). Natomiast, poza sezonem grzewczym (wiosna–lato), stężenie drobniejszego pyłu PM2.5 utrzymuje się na znacznie niższym poziomie. Wskazuje to na istotny udział grubszych frakcji pyłu PM10, związany z jej wzbogacaniem przez pył mineralny w procesie resuspensji (cyklicznego unoszenia grubych cząstek pyłu z podłoża).

Ryc. 13. Profile średnich miesięcznych stężeń pyłu PM2.5 i PM10 wg danych z lat 2013–2022 (źródło: opracowanie własne na podstawie danych GIOŚ).

W przypadku przebiegów dobowych, podobnie jak w przypadku PM10, można zauważyć dwa okresy charakteryzujące się wyższymi stężeniami niż podczas całej reszty dnia (ryc. 14). Pierwszym z nich są godziny około poranne, drugim godziny około wieczorne. Na stacjach komunikacyjnych główny wpływ na wzrost stężenia ma szczyt komunikacyjny związany z większym spalaniem paliw płynnych podczas transportu. W przypadku stacji tła miejskiego na wzrost stężenia zanieczyszczeń wpływa zwiększone zapotrzebowanie na ciepło, a tym samym wzrost zużycia paliw stałych w urządzeniach grzewczych. Dotyczy to zwłaszcza szczytu wieczornego, który jest wyraźnie wyższy od porannego. Dzieje się tak m.in. ze względu na dłuższy czas naszej aktywności (i zapotrzebowania na ciepło) podczas popołudniowego i wieczornego przebywania w domu.

Ryc. 14.  Przebiegi dobowe pyłu zawieszonego PM2,5 w wieloleciu 2013-2022 w woj. kujawsko-pomorskim (źródło: opracowanie własne na podstawie danych GIOŚ).

Przez większość roku w badanym okresie stężenie pyłu zawieszonego PM2,5 mieściło się w klasie bardzo dobrej oraz dobrej wg Polskiego Indeksu Jakości Powietrza (ryc. 15).

Ryc. 15. Frekwencja występowania dni według odnotowanej klasy jakości powietrza zgodnie z Polskim Indeksem Jakości Powietrza dla pyłu PM2,5 w wieloleciu 2013-2022 (źródło: opracowanie własne na podstawie danych GIOŚ).

Analiza porównawcza sezonów grzewczych w ostatnim 10-leciu wskazuje na ogólny spadek stężenia PM2,5 w powietrzu na badanym obszarze, co może być efektem m.in. wprowadzenia uchwałami antysmogowymi ograniczeń związanych ze stosowaniem złej jakości paliw (ryc. 16).

* na wykresie nie uwzględniono danych za 2019 r. ze stacji przy ul. Warszawskiej w Bydgoszczy

Ryc. 16. Średnie stężenie pyłu zawieszonego PM2,5 w sezonie grzewczym (od października do marca) w wieloleciu 2013-2023 w woj. kujawsko-pomorskim (źródło: opracowanie własne na podstawie danych GIOŚ).

Liczba dni z jakością powietrza powyżej klasy umiarkowanej (czyli ze stężeniem PM2,5 powyżej 35 µg/m³) w okresie grzewczym w wieloleciu 2013-2023 (ryc. 17) również pokazuje, że najwyższe stężenia PM2,5 odnotowywane były w sezonie 2016/2017 i 2018/2019.

Ryc. 17. Liczba dni z jakością powietrza powyżej klasy umiarkowanej w okresie grzewczym (od października do marca) w wieloleciu 2013-2023 w woj. kujawsko-pomorskim (źródło: opracowanie własne na podstawie danych GIOŚ).

Niestety, stacje GIOŚ nie dają pełnej informacji o przestrzennym zróżnicowaniu stężeń na obszarze miejscowości. W oparciu o dane z sieci pomiarowej Projektu widać, że stężenia notowane na obszarze miasta mogą znacząco odbiegać od stężeń notowanych na stacji tła GIOŚ.

W Bydgoszczy na obu stacjach GIOŚ w sezonie 2021/2022 (ryc. 17) odnotowano po 4 dni z jakością powietrza powyżej klasy umiarkowanej, w sezonie 2022/2023 takich dni nie odnotowano. Dane z Sieci pomiarowej projektu wskazują tych dni znacznie więcej (ryc. 18).

Ryc. 18. Liczba dni z dostateczną, złą i bardzo złą jakoscią powietrza na stanowiskach sieci pomiarowej projektu LIFE-MAPPINGAIR/PL w sezonie chłodnym (X-IV) 2021/2022 i 2022/2023.

Przebieg średnich dobowych stężeń PM2,5 na stanowiskach sieci pomiarowej Projektu (ryc. 19 i 20) potwierdza wpływ warunków meteorologicznych (temperatury powietrza) – znaczny wzrost stężenia pyłu przy spadku temperatury poniżej 00C. Potwierdza to tym samym wpływ ogrzewania mieszkań urządzeniami na paliwa stałe, gdy w trakcie spalania węgla czy drewna do powietrza emitowane są zanieczyszczenia m.in. w postaci pyłu.

Ryc. 19. Przebieg średnich domowych stężeń PM2,5 na stanowiskach sieci pomiarowej LIFE-MAPPINGAIR/PL na tle średniej dobowej temperatury powietrza w okresie zimowym (XII-II) 2021/2022.

Ryc. 20. Przebieg średnich domowych stężeń PM2,5 na stanowiskach sieci pomiarowej LIFE-MAPPINGAIR/PL na tle średniej dobowej temperatury powietrza w okresie zimowym (XII-II) 2022/2023.

Czy dotychczas wprowadzone ograniczenia i działania edukacyjne przynoszą pożądane efekty?

Analiza dostępnych danych za lata 2013–2022 dla stacji pomiarowych zlokalizowanych na obszarze woj. kujawsko-pomorskiego wskazuje na poprawę jakości powietrza na stacjach GIOŚ. Utrzymująca się w ostatnim 10-leciu tendencja spadkowa średniodobowej zawartości pyłu zawieszonego w powietrzu w sezonie grzewczym może świadczyć m.in. o skutecznej kampanii edukacyjnej skierowanej w stronę mieszkańców oraz realizacji wymiany pieców zasilanych paliwami stałymi, a także ograniczeniem spalania paliw złej jakości. Pomimo zmniejszonej ilości przypadków przekroczenia polskiej normy w zakresie średniorocznego stężenia pyłu PM10 i PM2,5 w ostatnich latach warto pamiętać, że norma określona przez Światową Organizację Zdrowia jest niezmiennie przekraczana w znacznym stopniu i potrzeba dalszych działań, by to zmienić.

Niestety analizując stężenia pyłu zawieszonego lokalnie (ryc. 21), sytuacja nie wygląda już tak optymistycznie. Większa liczba czujników (w tym tych zainstalowanych w ramach Projektu) pozwala ocenić jakość powietrza na większym terenie i wskazać miejsca, gdzie istotne jest wdrożenie działań ograniczających emisję. Na przykładzie zainstalowanej sieci czujników w Mieście Bydgoszcz, interwencji wymagają głównie osiedla Miedzyń i Stary Fordon, czyli tam, gdzie w znacznym stopniu do ogrzewania wykorzystuje się jeszcze urządzenia grzewcze na paliwa stałe.

Ryc. 21. Liczba dni z wystąpieniem dostatecznej, złej i bardzo złej jakości powietrza w Bydgoszczy na stanowiskach sieci pomiarowej projektu LIFE-MAPPINGAIR/PL w sezonie chłodnym (X-IV) 2021/2022 i 2022/2023.

 

[1] Zgodnie z rozporządzeniem Ministra Środowiska z dnia 8 października 2019 r. zmieniającym rozporządzenie w sprawie poziomów niektórych substancji w powietrzu (Dz. U. 2019 poz. 1931).