Kolejne ograniczenia w paleniu węglem i drewnem w strefie pomorskiej

Pomimo, iż strefę nadmorską charakteryzuje dużo czystsze powietrze niż w południowej części kraju, na terenie województwa pomorskiego występują przekroczenia m.in. pyłu zawieszonego PM10 i benzo(a)pirenu. Duży wpływ na jakość powietrza, oprócz emisji miejscowej, mają również  zanieczyszczenia napływowe. Ważną rolę w rozprzestrzenianiu się zanieczyszczeń spoza granic województwa odgrywają czynniki meteorologiczne oraz fizycznogeograficzne. Działania podejmowane na terenie strefy pomorskiej zmierzają przede wszystkim do ograniczenia emisji powierzchniowej, gdyż to ona jest odpowiedzialna za naruszenie standardu jakości powietrza.

Jedno województwo – trzy uchwały antysmogowe

W dniu 28 września 2020 r. Sejmik Województwa Pomorskiego przyjął uchwały antysmogowe na obszarze miast województwa pomorskiego, z wyłączeniem Gminy Miasta Sopotu i na obszarze województwa pomorskiego, z wyłączeniem Gminy Miasta Sopotu i obszaru miast. Ograniczenia i zakazy dotyczą zarówno paliw, jak i eksploatacji instalacji, w których następuje ich spalanie.

Od 1 stycznia 2021 r. mieszkańców będzie obowiązywał zakaz spalania najgorszych jakościowo paliw: flotokoncentratów, mułów, najgorszego miału, węgla brunatnego, wilgotnego drewna – także w  formie mieszanek oraz paliw pochodnych.

Od 1 lipca 2024 r. nie zobaczymy już „kopciuchów” (tj. kotłów poniżej 3. klasy wg normy PN – EN303-5:2012) oraz kotłów bez tabliczki znamionowej. Stopniowa wymiana kotłów i pieców nastąpi do 1 lipca 2035 r. W miejscach bez dostępu do sieci ciepłowniczej lub gazowej w dalszym ciągu będzie możliwość instalowania niskoemisyjnych kotłów na paliwa stałe. Warto zaznaczyć, że w przypadku zaistnienia możliwości podłączenia do sieci po dniu wejścia w życie uchwały, dopuszczona  została eksploatacja instalacji na paliwa stałe przez okres nie dłuższy niż 15 lat od daty rozpoczęcia ich użytkowania.

Kominki rekreacyjne (czyli takie, które nie rozprowadzają ciepła) będą dopuszczone przy dostępie do sieci ciepłowniczej lub gazowej pod warunkiem spełnienia wymagań niskoemisyjnych (winny spełniać wymogi Ekoprojektu) oraz, gdy ich eksploatacja nie będzie powodowała uciążliwości dla sąsiadów.

Uchwała antysmogowa dla Gminy Miasta Sopotu została przyjęta Uchwałą Sejmiku Województwa Pomorskiego na początku bieżącego roku, tj. 24 lutego 2020 r. Do 2024 roku z Sopotu mają zniknąć wszystkie piece węglowe. Dopuszczone do spalania zostaną wyłącznie paliwa gazowe, gaz płynny LPG, lekki olej opałowy oraz biomasa stała o wilgotności poniżej 20%, ale tylko w odniesieniu do instalacji nie stanowiących podstawowego źródła ciepła w lokalu. Kominki rekreacyjne muszą spełniać wymogi ekoprojektu.

POP dla Pomorza

28 września br. Sejmik Województwa Pomorskiego przegłosował również Program ochrony powietrza dla strefy aglomeracji trójmiejskiej oraz dla strefy pomorskiej, w których to został przekroczony poziom dopuszczalny pyłu zawieszonego PM10 oraz poziom docelowy benzo(a)pirenu. Ograniczenia wprowadzone w Planie działań krótkoterminowych w przypadku wystąpienia ryzyka przekroczenia poziomu informowania i/lub poziomu alarmowego PM10 dotyczą m.in. zakazu rozpalania kominków (gdy stanowią one dodatkowe źródło ciepła), zakazu używania kotłów węglowych/na drewno jeżeli pozwolenie na użytkowanie lub miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego wskazują inny sposób ogrzewania pomieszczeń, a także zakazu używania spalinowego sprzętu ogrodniczego i grilli.

Pełną treść uchwał znajdziecie na stronie: https://bip.pomorskie.eu/m,519,2020.html.